صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۶۰,۵۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۳۹,۴۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۷۹۳,۹۹۹,۱۷۱,۲۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۴۸,۱۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۴۱,۲۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۴۱,۲۶۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱,۸۴۸,۱۳۵ ۱,۸۴۱,۲۶۷ ۰ ۰ ۲,۲۶۷,۶۰۹ ۰ ۲۰۷,۰۷۲ ۲,۰۶۰,۵۳۷ ۳,۷۹۳,۹۹۹,۱۷۱,۲۷۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱,۸۶۴,۳۳۵ ۱,۸۵۷,۵۰۰ ۰ ۰ ۲,۲۶۷,۶۰۹ ۰ ۲۰۷,۰۷۲ ۲,۰۶۰,۵۳۷ ۳,۸۲۷,۴۴۸,۰۴۹,۴۹۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱,۸۶۳,۸۴۷ ۱,۸۵۷,۰۱۲ ۰ ۳۰,۹۷۱ ۲,۲۶۷,۶۰۹ ۰ ۲۰۷,۰۷۲ ۲,۰۶۰,۵۳۷ ۳,۸۲۶,۴۴۲,۸۱۳,۵۶۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱,۷۲۶,۰۱۵ ۱,۷۱۹,۰۷۵ ۰ ۰ ۲,۲۳۶,۶۳۸ ۰ ۲۰۷,۰۷۲ ۲,۰۲۹,۵۶۶ ۳,۴۸۸,۹۷۶,۸۱۹,۸۰۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۷۰۸,۰۶۰ ۱,۷۰۱,۲۴۰ ۰ ۵۰۶,۸۶۶ ۲,۲۳۶,۶۳۸ ۳۹,۰۰۰ ۲۰۷,۰۷۲ ۲,۰۲۹,۵۶۶ ۳,۴۵۲,۷۷۸,۱۱۸,۳۸۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۹۹۱,۴۷۲ ۱,۹۸۲,۶۰۱ ۰ ۱۴۹,۹۹۹ ۱,۷۲۹,۷۷۲ ۰ ۱۶۸,۰۷۲ ۱,۵۶۱,۷۰۰ ۳,۰۹۶,۲۲۷,۸۵۶,۴۱۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۲,۰۸۹,۱۴۶ ۲,۰۷۹,۰۵۱ ۰ ۹,۷۷۵ ۱,۵۷۹,۷۷۳ ۰ ۱۶۸,۰۷۲ ۱,۴۱۱,۷۰۱ ۲,۹۳۴,۹۹۷,۸۱۸,۴۸۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲,۰۷۹,۶۰۹ ۲,۰۶۹,۶۵۲ ۰ ۰ ۱,۵۶۹,۹۹۸ ۰ ۱۶۸,۰۷۲ ۱,۴۰۱,۹۲۶ ۲,۹۰۱,۴۹۸,۵۱۵,۰۷۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۲,۰۱۳,۷۸۵ ۲,۰۰۴,۵۳۳ ۰ ۰ ۱,۵۶۹,۹۹۸ ۰ ۱۶۸,۰۷۲ ۱,۴۰۱,۹۲۶ ۲,۸۱۰,۲۰۶,۴۸۳,۹۹۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۲,۰۱۳,۰۳۸ ۲,۰۰۳,۷۸۵ ۰ ۲۹,۷۷۹ ۱,۵۶۹,۹۹۸ ۰ ۱۶۸,۰۷۲ ۱,۴۰۱,۹۲۶ ۲,۸۰۹,۱۵۸,۶۵۹,۹۱۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۲,۰۴۱,۳۹۳ ۲,۰۳۱,۹۴۰ ۰ ۱۹,۹۹۹ ۱,۵۴۰,۲۱۹ ۰ ۱۶۸,۰۷۲ ۱,۳۷۲,۱۴۷ ۲,۷۸۸,۱۱۹,۷۷۱,۴۵۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۲,۰۲۳,۰۷۷ ۲,۰۱۵,۵۷۰ ۰ ۰ ۱,۵۲۰,۲۲۰ ۰ ۱۶۸,۰۷۲ ۱,۳۵۲,۱۴۸ ۲,۷۲۵,۳۴۸,۶۲۷,۳۴۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۲,۰۶۱,۷۰۷ ۲,۰۵۴,۴۱۶ ۰ ۰ ۱,۵۲۰,۲۲۰ ۰ ۱۶۸,۰۷۲ ۱,۳۵۲,۱۴۸ ۲,۷۷۷,۸۷۵,۰۱۷,۷۳۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۲,۱۲۴,۹۰۵ ۲,۱۱۷,۶۵۵ ۰ ۰ ۱,۵۲۰,۲۲۰ ۰ ۱۶۸,۰۷۲ ۱,۳۵۲,۱۴۸ ۲,۸۶۳,۳۸۳,۰۲۳,۱۲۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۲,۱۰۲,۰۱۷ ۲,۰۹۵,۰۱۱ ۰ ۰ ۱,۵۲۰,۲۲۰ ۰ ۱۶۸,۰۷۲ ۱,۳۵۲,۱۴۸ ۲,۸۳۲,۷۶۴,۶۸۵,۶۲۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۲,۰۴۷,۲۱۴ ۲,۰۴۰,۳۵۱ ۰ ۰ ۱,۵۲۰,۲۲۰ ۰ ۱۶۸,۰۷۲ ۱,۳۵۲,۱۴۸ ۲,۷۵۸,۸۵۶,۷۲۵,۴۷۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۲,۰۴۶,۴۴۹ ۲,۰۳۹,۵۸۷ ۰ ۰ ۱,۵۲۰,۲۲۰ ۰ ۱۶۸,۰۷۲ ۱,۳۵۲,۱۴۸ ۲,۷۵۷,۸۲۳,۱۰۵,۲۶۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۲,۰۴۵,۷۲۱ ۲,۰۳۸,۸۵۸ ۰ ۲۵,۷۲۶ ۱,۵۲۰,۲۲۰ ۰ ۱۶۸,۰۷۲ ۱,۳۵۲,۱۴۸ ۲,۷۵۶,۸۳۸,۰۳۶,۵۳۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱,۸۹۳,۸۵۳ ۱,۸۸۷,۰۵۷ ۰ ۰ ۱,۴۹۴,۴۹۴ ۴,۶۰۰ ۱۶۸,۰۷۲ ۱,۳۲۶,۴۲۲ ۲,۵۰۳,۰۳۴,۳۶۰,۹۰۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱,۹۰۱,۷۸۹ ۱,۸۹۵,۱۹۵ ۰ ۰ ۱,۴۹۴,۴۹۴ ۰ ۱۶۳,۴۷۲ ۱,۳۳۱,۰۲۲ ۲,۵۲۲,۵۴۵,۸۶۶,۶۰۷