اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 59,312
تعداد واحدهای باقی مانده: 440,688
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 259,266,109,621
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,373,455
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,371,225
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,371,225
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان کاریزما
متولی صندوق : حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رامتین خدادادی ,پدرام سمیعی تبریزی ,آرش غفاری
تاریخ آغاز فعالیت: 1397/09/25
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/28 4,373,455 4,371,225 0 0 241,662 0 123,038 59,312 259,266,109,621
  2 1398/03/27 4,373,570 4,371,344 0 0 241,662 0 123,038 59,312 259,273,172,344
  3 1398/03/26 4,373,951 4,371,701 0 0 241,662 0 123,038 59,312 259,294,311,638
  4 1398/03/25 4,378,944 4,376,796 0 0 241,662 0 123,038 59,312 259,596,537,236
  5 1398/03/24 4,373,781 4,371,678 0 0 241,662 0 123,038 59,312 259,292,965,477
  6 1398/03/23 4,364,742 4,362,640 0 0 241,662 0 123,038 59,312 258,756,891,931
  7 1398/03/22 4,362,902 4,360,800 0 0 241,662 0 123,038 59,312 258,647,750,730
  8 1398/03/21 4,359,470 4,357,317 0 0 241,662 0 123,038 59,312 258,441,176,278
  9 1398/03/20 4,342,882 4,340,704 0 0 241,662 0 123,038 59,312 257,455,810,759
  10 1398/03/19 4,335,100 4,332,896 0 0 241,662 0 123,038 59,312 256,992,701,417
  11 1398/03/18 4,329,433 4,327,255 0 0 241,662 0 123,038 59,312 256,658,163,551
  12 1398/03/17 4,319,835 4,317,370 0 0 241,662 0 123,038 59,312 256,071,831,200
  13 1398/03/16 4,317,996 4,315,531 0 0 241,662 0 123,038 59,312 255,962,775,711
  14 1398/03/15 4,316,159 4,313,694 0 0 241,662 0 123,038 59,312 255,853,830,341
  15 1398/03/14 4,314,324 4,311,859 0 0 241,662 0 123,038 59,312 255,744,994,947
  16 1398/03/13 4,312,491 4,310,026 0 0 241,662 0 123,038 59,312 255,636,269,388
  17 1398/03/12 4,297,999 4,295,653 0 0 241,662 0 123,038 59,312 254,783,760,396
  18 1398/03/11 4,298,113 4,295,578 0 0 241,662 0 123,038 59,312 254,779,351,408
  19 1398/03/10 4,294,959 4,292,444 0 0 241,662 0 123,038 59,312 254,593,438,630
  20 1398/03/09 4,293,141 4,290,626 0 0 241,662 0 123,038 59,312 254,485,594,570