صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۱۰,۳۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۳۸۹,۶۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۶۴۴,۵۷۲,۱۵۷,۶۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۶۳,۶۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۶۱,۵۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۶۱,۵۰۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۶۶۳,۶۱۶ ۱,۶۶۱,۵۰۵ ۰ ۵۰۰,۱۹۱ ۷,۸۲۹,۰۴۱ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۷,۶۱۰,۳۱۴ ۱۲,۶۴۴,۵۷۲,۱۵۷,۶۹۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۷۳۴,۶۲۷ ۱,۷۳۲,۴۱۵ ۰ ۱۸۳,۸۴۷ ۷,۳۲۸,۸۵۰ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۷,۱۱۰,۱۲۳ ۱۲,۳۱۷,۶۸۲,۰۲۷,۱۳۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۷۱۴,۰۷۳ ۱,۷۱۱,۸۶۱ ۰ ۰ ۷,۱۴۵,۰۰۳ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۶,۹۲۶,۲۷۶ ۱۱,۸۵۶,۸۲۰,۷۰۰,۶۲۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۷۲۴,۵۴۹ ۱,۷۲۲,۳۲۳ ۲۴ ۰ ۷,۱۴۵,۰۰۳ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۶,۹۲۶,۲۷۶ ۱۱,۹۲۹,۲۸۴,۴۴۳,۰۴۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۷۰۴,۷۶۶ ۱,۷۰۲,۶۷۰ ۰ ۰ ۷,۱۴۵,۰۰۳ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۶,۹۲۶,۲۷۶ ۱۱,۷۹۳,۱۶۴,۷۰۷,۹۳۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۷۰۴,۷۴۵ ۱,۷۰۲,۶۴۹ ۰ ۲۹,۷۸۳ ۷,۱۴۵,۰۰۳ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۶,۹۲۶,۲۷۶ ۱۱,۷۹۳,۰۱۸,۱۹۹,۴۶۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۷۰۱,۰۶۶ ۱,۶۹۸,۹۶۲ ۰ ۰ ۷,۱۱۵,۲۲۰ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۶,۸۹۶,۴۹۳ ۱۱,۷۱۶,۸۷۶,۲۳۳,۴۵۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۶۵۱,۴۶۰ ۱,۶۴۹,۴۶۸ ۰ ۳۱,۱۸۳ ۷,۱۱۵,۲۲۰ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۶,۸۹۶,۴۹۳ ۱۱,۳۷۵,۵۴۶,۸۰۴,۶۴۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۶۰۶,۵۳۴ ۱,۶۰۴,۶۶۲ ۰ ۷۷۵,۹۴۸ ۷,۰۸۴,۰۳۷ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۶,۸۶۵,۳۱۰ ۱۱,۰۱۶,۵۰۲,۹۲۴,۸۱۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۷۱۲,۰۲۱ ۱,۷۱۰,۰۶۸ ۰ ۸۳,۸۸۶ ۶,۳۰۸,۰۸۹ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۶,۰۸۹,۳۶۲ ۱۰,۴۱۳,۲۲۳,۰۶۷,۹۵۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱,۶۴۱,۴۹۳ ۱,۶۳۹,۵۲۶ ۰ ۰ ۶,۲۲۴,۲۰۳ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۶,۰۰۵,۴۷۶ ۹,۸۴۶,۱۳۶,۶۳۷,۳۳۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۵۷۶,۵۵۵ ۱,۵۷۴,۶۱۰ ۰ ۰ ۶,۲۲۴,۲۰۳ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۶,۰۰۵,۴۷۶ ۹,۴۵۶,۲۸۴,۵۰۹,۶۵۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱,۵۷۶,۶۲۲ ۱,۵۷۴,۶۷۸ ۰ ۰ ۶,۲۲۴,۲۰۳ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۶,۰۰۵,۴۷۶ ۹,۴۵۶,۶۸۹,۶۲۱,۹۱۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱,۵۷۶,۶۸۹ ۱,۵۷۴,۷۴۵ ۰ ۶,۹۹۹ ۶,۲۲۴,۲۰۳ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۶,۰۰۵,۴۷۶ ۹,۴۵۷,۰۹۴,۸۶۰,۸۸۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱,۵۵۲,۰۴۴ ۱,۵۵۰,۱۱۷ ۰ ۰ ۶,۲۱۷,۲۰۴ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۵,۹۹۸,۴۷۷ ۹,۲۹۸,۳۳۹,۵۰۸,۳۱۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱,۵۴۱,۳۶۱ ۱,۵۳۹,۴۳۷ ۰ ۶۷۱,۹۹۹ ۶,۲۱۷,۲۰۴ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۵,۹۹۸,۴۷۷ ۹,۲۳۴,۲۷۷,۲۱۸,۸۳۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱,۶۵۶,۴۶۲ ۱,۶۵۴,۲۳۱ ۰ ۷۷,۱۲۳ ۵,۵۴۵,۲۰۵ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۵,۳۲۶,۴۷۸ ۸,۸۱۱,۲۲۳,۱۹۵,۳۴۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱,۷۳۳,۱۳۳ ۱,۷۳۰,۸۶۲ ۰ ۰ ۵,۴۶۸,۰۸۲ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۵,۲۴۹,۳۵۵ ۹,۰۸۵,۹۰۷,۵۱۱,۱۴۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۱,۸۰۴,۱۶۵ ۱,۸۰۱,۹۱۴ ۰ ۰ ۵,۴۶۸,۰۸۲ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۵,۲۴۹,۳۵۵ ۹,۴۵۸,۸۸۴,۱۲۱,۹۸۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱,۸۰۴,۲۳۲ ۱,۸۰۱,۹۸۱ ۰ ۷۰۷,۳۲۷ ۵,۴۶۸,۰۸۲ ۰ ۲۱۸,۷۲۷ ۵,۲۴۹,۳۵۵ ۹,۴۵۹,۲۳۷,۸۱۸,۵۷۷