صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۹,۴۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰۰,۵۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸۵,۷۲۸,۲۹۴,۸۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۳۸,۴۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۳۵,۸۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۳۶,۰۳۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۲,۴۳۸,۴۹۸ ۲,۴۳۵,۸۸۸ ۱۴۳ ۰ ۵۴۳,۱۱۸ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۹,۴۰۵ ۴۸۵,۷۲۸,۲۹۴,۸۲۸
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۲,۴۳۷,۱۸۴ ۲,۴۳۴,۵۷۴ ۱۶۵ ۰ ۵۴۳,۱۱۸ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۹,۴۰۵ ۴۸۵,۴۶۶,۲۱۹,۷۲۸
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۲,۴۳۵,۸۷۰ ۲,۴۳۳,۲۶۱ ۱۸۷ ۰ ۵۴۳,۱۱۸ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۹,۴۰۵ ۴۸۵,۲۰۴,۳۶۰,۴۴۸
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۲,۴۳۴,۵۵۶ ۲,۴۳۱,۹۴۷ ۲۰۹ ۳,۹۹۹ ۵۴۳,۱۱۸ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۹,۴۰۵ ۴۸۴,۹۴۲,۳۰۲,۶۶۶
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۲,۴۶۹,۱۵۲ ۲,۴۶۶,۴۱۲ ۲۳۶ ۰ ۵۳۵,۱۲۰ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۵,۴۰۶ ۴۸۱,۹۵۱,۶۳۰,۶۸۱
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۲,۴۷۴,۴۶۳ ۲,۴۷۱,۶۹۷ ۲۶۰ ۰ ۵۳۵,۱۲۰ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۵,۴۰۶ ۴۸۲,۹۸۴,۴۵۰,۴۰۲
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۲,۴۸۴,۴۴۶ ۲,۴۸۱,۸۶۸ ۲۸۲ ۰ ۵۳۵,۱۲۰ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۵,۴۰۶ ۴۸۴,۹۷۱,۸۴۸,۹۳۷
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲,۴۸۹,۱۹۹ ۲,۴۸۶,۶۱۵ ۳۰۵ ۰ ۵۳۵,۱۲۰ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۵,۴۰۶ ۴۸۵,۸۹۹,۴۳۹,۷۲۹
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۲,۴۷۸,۶۳۳ ۲,۴۷۶,۰۵۷ ۱۱ ۰ ۵۳۵,۱۲۰ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۵,۴۰۶ ۴۸۳,۸۳۶,۴۶۴,۱۸۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۲,۴۷۷,۳۴۹ ۲,۴۷۴,۷۷۳ ۳۴ ۰ ۵۳۵,۱۲۰ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۵,۴۰۶ ۴۸۳,۵۸۵,۵۸۲,۱۴۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۲,۴۷۶,۳۹۰ ۲,۴۷۳,۸۱۴ ۵۷ ۰ ۵۳۵,۱۲۰ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۵,۴۰۶ ۴۸۳,۳۹۸,۱۰۷,۲۲۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۲,۴۷۹,۹۷۶ ۲,۴۷۷,۴۳۵ ۸۰ ۰ ۵۳۵,۱۲۰ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۵,۴۰۶ ۴۸۴,۱۰۵,۷۲۱,۰۰۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۲,۴۸۶,۴۶۳ ۲,۴۸۳,۹۵۳ ۱۰۲ ۰ ۵۳۵,۱۲۰ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۵,۴۰۶ ۴۸۵,۳۷۹,۲۸۰,۸۳۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۲,۴۹۰,۷۸۸ ۲,۴۸۸,۳۴۶ ۱۴۲ ۰ ۵۳۵,۱۲۰ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۵,۴۰۶ ۴۸۶,۲۳۷,۸۱۷,۸۷۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۲,۴۹۸,۴۹۲ ۲,۴۹۶,۰۳۱ ۱۴۹ ۰ ۵۳۵,۱۲۰ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۵,۴۰۶ ۴۸۷,۷۳۹,۳۵۲,۷۰۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۲,۴۹۸,۶۸۹ ۲,۴۹۶,۳۴۸ ۱۴۹ ۰ ۵۳۵,۱۲۰ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۵,۴۰۶ ۴۸۷,۸۰۱,۳۳۹,۴۸۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۲,۴۹۷,۴۱۳ ۲,۴۹۵,۰۷۲ ۱۴۹ ۱,۰۹۱ ۵۳۵,۱۲۰ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۵,۴۰۶ ۴۸۷,۵۵۲,۰۱۱,۲۸۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۲,۵۰۴,۲۳۸ ۲,۵۰۱,۸۸۴ ۱۵۰ ۰ ۵۳۲,۹۳۸ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۴,۳۱۵ ۴۸۶,۱۵۳,۵۳۵,۴۳۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۲,۵۰۴,۹۱۳ ۲,۵۰۲,۶۳۰ ۱۵۰ ۰ ۵۳۲,۹۳۸ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۴,۳۱۵ ۴۸۶,۲۹۸,۴۹۹,۸۵۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲,۴۹۵,۹۱۷ ۲,۴۹۳,۸۳۱ ۱۵۰ ۰ ۵۳۲,۹۳۸ ۰ ۱۴۴,۳۰۸ ۱۹۴,۳۱۵ ۴۸۴,۵۸۸,۷۸۰,۰۰۷