اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 47,780
تعداد واحدهای باقی مانده: 452,220
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 49,629,666,416
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,038,899
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,038,712
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,038,712
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان کاریزما
متولی صندوق : حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : حسابرسی هدف و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : رامتین خدادادی ,پدرام سمیعی تبریزی ,آرش غفاری
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/09/25
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/03 1,038,899 1,038,712 0 0 99,516 0 3,956 47,780 49,629,666,416
  2 1397/12/02 1,038,347 1,038,160 0 0 99,516 0 3,956 47,780 49,603,271,216
  3 1397/12/01 1,037,805 1,037,618 0 0 99,516 0 3,956 47,780 49,577,391,187
  4 1397/11/30 1,035,399 1,035,218 0 0 99,516 1,978 3,956 47,780 49,462,725,090
  5 1397/11/29 1,033,582 1,033,412 0 0 99,516 0 0 49,758 51,420,498,302
  6 1397/11/28 1,033,173 1,033,001 0 0 99,516 0 0 49,758 51,400,043,568
  7 1397/11/27 1,033,353 1,033,176 0 0 99,516 0 0 49,758 51,408,751,142
  8 1397/11/26 1,032,512 1,032,337 0 0 99,516 0 0 49,758 51,367,012,297
  9 1397/11/25 1,031,953 1,031,778 0 0 99,516 0 0 49,758 51,339,199,843
  10 1397/11/24 1,031,395 1,031,220 0 0 99,516 0 0 49,758 51,311,423,634
  11 1397/11/23 1,031,186 1,031,007 0 0 99,516 0 0 49,758 51,300,860,216
  12 1397/11/22 1,031,285 1,031,102 0 0 99,516 0 0 49,758 51,305,569,008
  13 1397/11/21 1,030,729 1,030,545 0 0 99,516 0 0 49,758 51,277,879,692
  14 1397/11/20 1,030,467 1,030,281 0 0 99,516 0 0 49,758 51,264,714,487
  15 1397/11/19 1,029,912 1,029,726 0 0 99,516 0 0 49,758 51,237,097,730
  16 1397/11/18 1,029,357 1,029,172 0 0 99,516 0 0 49,758 51,209,516,858
  17 1397/11/17 1,028,804 1,028,618 0 0 99,516 0 0 49,758 51,181,971,807
  18 1397/11/16 1,028,739 1,028,556 0 0 99,516 0 0 49,758 51,178,884,371
  19 1397/11/15 1,027,143 1,026,968 0 0 99,516 0 0 49,758 51,099,892,220
  20 1397/11/14 1,026,291 1,026,118 0 0 99,516 0 0 49,758 51,057,587,776