اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 60,011
تعداد واحدهای باقی مانده: 439,989
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 246,247,223,732
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,113,335
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,103,368
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,103,368
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان کاریزما
متولی صندوق : حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : حسابرسی هدف و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : رامتین خدادادی ,پدرام سمیعی تبریزی ,آرش غفاری
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/09/25
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/03 4,113,335 4,103,368 0 0 123,978 0 3,956 60,011 246,247,223,732
  2 1398/02/02 4,130,276 4,119,787 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,232,566,273
  3 1398/02/01 4,135,837 4,125,649 61- 0 123,978 0 3,956 60,011 247,584,315,520
  4 1398/01/31 4,135,026 4,124,898 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,539,251,296
  5 1398/01/30 4,131,174 4,128,854 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,776,679,702
  6 1398/01/29 4,130,385 4,128,065 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,729,289,791
  7 1398/01/28 4,129,535 4,127,276 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,681,951,701
  8 1398/01/27 4,126,086 4,123,781 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,472,220,954
  9 1398/01/26 4,127,889 4,125,604 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,581,594,989
  10 1398/01/25 4,129,530 4,127,236 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,679,536,035
  11 1398/01/24 4,124,805 4,122,518 0 0 123,978 0 3,956 60,011 247,396,452,682
  12 1398/01/23 4,079,538 4,077,257 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,680,264,813
  13 1398/01/22 4,078,754 4,076,473 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,633,227,663
  14 1398/01/21 4,077,972 4,075,690 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,586,241,921
  15 1398/01/20 4,075,598 4,073,328 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,444,465,211
  16 1398/01/19 4,078,003 4,075,837 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,595,082,971
  17 1398/01/18 4,079,559 4,077,315 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,683,736,564
  18 1398/01/17 4,077,587 4,075,349 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,565,753,051
  19 1398/01/16 4,076,165 4,074,317 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,503,833,777
  20 1398/01/15 4,075,542 4,073,694 0 0 123,978 0 3,956 60,011 244,466,461,301