صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۸,۶۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۶۰۱,۳۹۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۳۲,۵۱۹,۲۱۰,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۴۴,۳۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۳۷,۶۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۳۷,۶۹۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱,۸۴۴,۳۸۲ ۱,۸۳۷,۶۹۸ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۷۳۲,۵۱۹,۲۱۰,۹۴۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱,۸۰۷,۴۲۲ ۱,۸۰۰,۷۵۱ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۷۱۷,۷۹۱,۹۹۹,۶۶۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱,۸۲۳,۲۸۵ ۱,۸۱۷,۰۲۰ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۷۲۴,۲۷۷,۰۳۱,۶۵۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱,۷۴۶,۵۸۱ ۱,۷۳۹,۹۳۷ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۶۹۳,۵۵۱,۲۵۹,۸۶۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱,۷۴۶,۰۷۶ ۱,۷۳۹,۴۳۲ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۶۹۳,۳۴۹,۹۵۵,۰۹۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱,۷۴۵,۵۶۴ ۱,۷۳۸,۹۲۰ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۶۹۳,۱۴۵,۸۰۰,۶۹۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۷۰۲,۸۲۵ ۱,۶۹۵,۷۵۴ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۶۷۵,۹۳۹,۵۴۷,۶۷۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۷۶۴,۱۵۳ ۱,۷۵۷,۲۰۳ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۷۰۰,۴۳۳,۲۴۲,۴۴۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۷۶۴,۱۵۰ ۱,۷۵۷,۲۰۰ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۷۰۰,۴۳۲,۱۰۵,۰۰۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۷۶۴,۱۴۷ ۱,۷۵۷,۱۹۷ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۷۰۰,۴۳۰,۹۱۸,۹۹۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۸۲۲,۸۶۱ ۱,۸۱۵,۹۰۱ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۷۲۳,۸۳۰,۶۸۴,۰۴۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۸۲۲,۱۶۰ ۱,۸۱۵,۲۰۰ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۷۲۳,۵۵۱,۴۱۹,۸۴۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۸۲۱,۴۵۳ ۱,۸۱۴,۴۹۳ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۸۸۵,۹۰۶ ۱,۸۷۹,۴۹۴ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۷۴۹,۱۷۹,۴۷۸,۰۴۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۸۶۶,۵۱۴ ۱,۸۶۰,۴۸۷ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۷۴۱,۶۰۳,۲۶۷,۴۶۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۷۹۸,۶۶۲ ۱,۷۹۲,۰۰۳ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۷۱۴,۳۰۴,۷۷۸,۳۹۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۸۷۸,۲۲۱ ۱,۸۷۰,۶۹۰ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۷۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۷۳۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۹۵۱,۸۹۰ ۱,۹۴۵,۴۲۹ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۷۷۵,۴۶۱,۴۸۳,۱۸۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۹۵۱,۱۳۷ ۱,۹۴۴,۶۷۶ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۷۷۵,۱۶۱,۶۲۴,۱۰۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱,۹۵۰,۳۸۵ ۱,۹۴۳,۹۲۴ ۰ ۰ ۵۰۹,۰۷۹ ۰ ۱۱۰,۴۷۲ ۳۹۸,۶۰۷ ۷۷۴,۸۶۱,۸۳۶,۳۹۸