صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ اضافه شدن نمادهای "خبازرس" ، " بکهنوج" و " پارس" به تعهدات بازارگردانی صندوق طی مجمع مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۸۱۲۲۶ حذف نماد سنفت ۹۸۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ تاییدیه سازمان در خصوص حذف بخش متغیر کارمزد ابطال طی مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ تغییر متولی صندوق طی مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۰۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ اضافه شدن نماد;کمند; به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹۰۱۰۹صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸۱۲۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۸۱۱۲۳ حذف نماد فزرین تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تغییر آدرس صندوق طی مجمع ۹۸/۱۰/۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ تغییر در امید نامه طی مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ (تغییرات شرایط بازار گردانی نماد"اشاد۹") تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ تغییرات امیدنامه طی مجمع ۱۶-۰۷-۹۸اضافه شدن اسهام شرکت فولاد خوزستان با نماد فخوزبه نمادهای موضوع بازارگردانی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ تغییرات امیدنامه طی مجمع ۱۶-۰۷-۹۸اضافه شدن اسهام شرکت فولاد خوزستان با نماد فخوزبه نمادهای موضوع بازارگردانی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ تغییرات امیدنامه طی مجمع ۲۷-۰۵-۹۸اضافه شدن اوراق شهرداری مشهد به نمادهای موضوع بازارگردانی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ اضافه شدن نمادهای "کاریس" و "ومعلم" به تعهدات بازارگردانی صندوق طی مجمع مورخ ۹۸/۰۵/۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ اضافه شدن نمادهای "اشاد۹" و "بیمه ما"به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع ۹۷/۱۲/۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ تغییرات امیدنامه طی مجمع ۹۷/۱۲/۱۵ (اضافه شدن نماد "سنفت ۹۸۱") تغییرات امیدنامه