امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/10/05 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/01/24 اضافه شدن نمادهای "اشاد9" و "بیمه ما"به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع 97/12/14 تغییرات امیدنامه
1397/12/22 تغییرات امیدنامه طی مجمع 97/12/15 (اضافه شدن نماد "سنفت 981") تغییرات امیدنامه