صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ تاییدیه سازمان در خصوص اخذ تسهیلات طی مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ تغییر متولی صندوق طی مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۰۹ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۸۱۱۲۳ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تغییر آدرس صندوق طی مجمع ۹۸/۱۰/۲۵ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ تاییدیه سازمان درخصوص تغییر حسابرس صندوق طی مجمع ۹۷/۱۲/۱۴ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ تاییدیه سازمان درخصوص تغییر حسابرس صندوق به موسسه حسابرسی رهبین طی مجمع ۹۷/۱۲/۱۴ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ تغییر حسابرس صندوق طی مجمع ۹۷/۱۲/۱۴ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ اضافه شدن نمادهای "اشاد۹" و "بیمه ما"به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع ۹۷/۱۲/۱۴ تغییرات اساسنامه