اساسنامه صندوق بازارگردانی اختصاصی اکسیر سودا


اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/10/05 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/01/28 تاییدیه سازمان درخصوص تغییر حسابرس صندوق طی مجمع 97/12/14 تغییرات اساس نامه
1398/01/27 تاییدیه سازمان درخصوص تغییر حسابرس صندوق به موسسه حسابرسی رهبین طی مجمع 97/12/14 تغییرات اساس نامه
1397/12/25 تغییر حسابرس صندوق طی مجمع 97/12/14 تغییرات اساس نامه
1397/12/25 اضافه شدن نمادهای "اشاد9" و "بیمه ما"به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع 97/12/14 تغییرات اساس نامه