صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
2 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
3 آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
4 آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
5 صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۴/۲۱صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
6 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
7 آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
8 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۸۱۲۲۶ حذف نماد سنفت ۹۸۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
9 تاییدیه سازمان در خصوص افزایش سقف صندوق از ۵۰۰،۰۰۰ به ۵،۰۰۰،۰۰۰ واحد طی صورت جلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
10 صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
سایز صفحه