صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶,۳۱۵ ۶.۰۴ ۷,۷۴۵ ۶.۳۳ ۱۰,۹۶۲ ۸.۸۹ ۱۱,۹۵۰ ۹.۹۶
اوراق ۱۷,۸۲۸ ۱۷.۰۵ ۲۲,۳۲۵ ۱۸.۲۵ ۲۰,۳۰۹ ۱۶.۴۷ ۱۸,۱۵۵ ۱۵.۱۴
وجه نقد ۷۸,۹۸۵ ۷۵.۵۵ ۹۰,۳۸۳ ۷۳.۹ ۹۰,۷۳۹ ۷۳.۵۹ ۸۸,۹۶۴ ۷۴.۲
سایر دارایی ها ۲,۹۳۵ ۲.۸ ۴,۳۳۶ ۳.۵۴ ۴,۶۲۹ ۳.۷۵ ۲,۷۶۳ ۲.۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳,۱۵۷ ۳.۰۲ ۳,۸۷۲ ۳.۱۶ ۵,۴۸۱ ۴.۴۴ ۵,۹۷۵ ۴.۹۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد