صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵,۲۷۳ ۵.۸۲ ۷,۸۲۶ ۷.۲۷ ۴,۲۲۳ ۴ ۴,۱۵۱ ۳.۸۶
اوراق ۱۴,۲۲۱ ۱۵.۷ ۲۰,۸۴۱ ۱۹.۳۶ ۱۸,۶۳۴ ۱۷.۶۷ ۱۹,۶۶۶ ۱۸.۳۲
وجه نقد ۶۹,۹۲۷ ۷۷.۲ ۷۷,۲۱۸ ۷۱.۷۵ ۸۰,۷۶۰ ۷۶.۵۷ ۸۰,۰۱۹ ۷۴.۵۶
سایر دارایی ها ۱,۸۶۲ ۲.۰۵ ۲,۸۷۳ ۲.۶۷ ۳,۵۵۳ ۳.۳۶ ۴,۹۸۲ ۴.۶۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲,۶۳۷ ۲.۹۱ ۳,۹۱۳ ۳.۶۳ ۲,۱۱۱ ۲ ۲,۰۷۵ ۱.۹۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد