ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 5,791 6.93 7,573 7.82 14,095 12.32 4,246 4.18
اوراق 11,756 14.07 15,735 16.25 24,047 21.02 20,337 20.03
وجه نقد 65,043 77.87 72,409 74.79 74,020 64.71 76,492 75.35
سایر دارایی ها 1,148 1.37 1,385 1.43 2,597 2.27 965 0.95
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 2,897 3.46 3,788 3.91 7,047 6.16 2,123 2.09
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد