صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۷,۱۶۶ ۱۶.۱۹ ۱۹۲,۸۰۳ ۲۹.۳۱ ۲۱۵,۵۵۲ ۳۰.۱۲ ۱۸۵,۳۵۴ ۲۵.۵۶
اوراق ۵۴,۲۶۲ ۱۵.۳۷ ۸۶,۶۰۳ ۱۳.۱۷ ۸۴,۵۱۸ ۱۱.۸۱ ۸۵,۰۴۰ ۱۱.۷۳
وجه نقد ۲۳۷,۵۵۷ ۶۷.۲۹ ۳۷۰,۰۶۱ ۵۶.۲۶ ۴۰۵,۵۶۹ ۵۶.۶۷ ۴۴۲,۴۴۸ ۶۱.۰۲
سایر دارایی ها ۴,۰۳۲ ۱.۱۴ ۸,۲۹۰ ۱.۲۶ ۱۰,۰۲۹ ۱.۴ ۱۲,۲۰۳ ۱.۶۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۷,۱۶۷ ۱۶.۱۹ ۱۹۲,۸۰۳ ۲۹.۳۱ ۲۱۵,۵۵۲ ۳۰.۱۲ ۱۸۵,۳۵۴ ۲۵.۵۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد