صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۱۳,۱۰۴ ۳۷.۱۴ ۹۵۴,۳۱۴ ۶۳.۴۵ ۱,۴۲۰,۵۴۲ ۷۱.۰۷ ۲,۱۳۹,۴۷۴ ۸۰.۹۷
اوراق ۵۰,۳۷۶ ۸.۷۸ ۶,۸۵۰ ۰.۴۶ ۵,۷۸۰ ۰.۲۹ ۵,۷۹۷ ۰.۲۲
وجه نقد ۲۷۶,۸۵۶ ۴۸.۲۶ ۳۵۵,۲۰۴ ۲۳.۶۲ ۵۰۱,۱۶۵ ۲۵.۰۸ ۴۵۹,۳۸۴ ۱۷.۳۹
سایر دارایی ها ۳۳,۳۹۰ ۵.۸۲ ۱۸۷,۵۷۵ ۱۲.۴۷ ۷۱,۱۷۴ ۳.۵۶ ۳۷,۶۲۱ ۱.۴۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۱۱,۵۴۱ ۳۶.۸۷ ۹۴۴,۰۳۶ ۶۲.۷۷ ۱,۳۹۰,۳۷۱ ۶۹.۵۷ ۲,۱۲۶,۶۳۱ ۸۰.۴۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد