صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲,۱۳۹,۴۷۴ ۸۰.۹۷ % ۵,۷۹۷ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۵۹,۳۸۴ ۱۷.۳۹ % ۳۷,۶۲۱ ۱.۴۲ % ۲,۱۲۶,۶۳۱ ۸۰.۴۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲,۲۰۷,۹۹۴ ۸۰.۳۸ % ۵,۸۰۰ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۴۲۲,۸۰۰ ۱۵.۳۹ % ۱۱۰,۲۵۰ ۴.۰۱ % ۲,۱۳۶,۳۲۵ ۷۷.۷۷ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲,۱۸۲,۸۱۶ ۸۱.۴۵ % ۵,۸۰۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۳۷۶,۵۹۰ ۱۴.۰۵ % ۱۱۴,۶۴۳ ۴.۲۸ % ۲,۰۳۶,۹۹۴ ۷۶.۰۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲,۱۶۳,۵۱۶ ۸۱.۹۵ % ۵,۸۰۱ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۲۲,۵۴۰ ۱۶ % ۴۸,۲۵۷ ۱.۸۳ % ۲,۰۳۱,۲۵۴ ۷۶.۹۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲,۰۴۵,۰۹۴ ۷۹.۹۷ % ۵,۷۹۹ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۴۵۸,۵۱۲ ۱۷.۹۳ % ۴۷,۸۳۹ ۱.۸۷ % ۱,۹۹۳,۴۴۱ ۷۷.۹۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۲,۰۴۵,۰۹۴ ۷۹.۹۹ % ۵,۷۹۷ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۴۵۸,۵۱۲ ۱۷.۹۳ % ۴۷,۳۷۱ ۱.۸۵ % ۱,۹۹۳,۴۴۱ ۷۷.۹۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۲,۰۴۵,۰۹۴ ۸۰ % ۵,۷۹۴ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۴۵۸,۵۱۲ ۱۷.۹۴ % ۴۶,۹۰۳ ۱.۸۳ % ۱,۹۹۳,۴۴۱ ۷۷.۹۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۹۹۰,۹۳۰ ۷۸.۹ % ۵,۷۹۲ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۴۸۰,۹۰۰ ۱۹.۰۶ % ۴۵,۶۷۴ ۱.۸۱ % ۱,۹۶۲,۵۴۴ ۷۷.۷۸ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۹۲۹,۷۷۶ ۷۹.۱۹ % ۵,۷۷۳ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۵۳,۸۷۴ ۱۸.۶۲ % ۴۷,۵۰۷ ۱.۹۵ % ۱,۹۰۶,۱۶۰ ۷۸.۲۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۹۹۲,۵۷۱ ۸۱.۴۶ % ۵,۷۷۱ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۸۵,۸۷۴ ۱۵.۷۸ % ۶۱,۸۸۴ ۲.۵۳ % ۱,۹۲۲,۲۴۲ ۷۸.۵۸ %