صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۰,۳۷۸ ۳.۸۷ % ۴۹,۱۶۶ ۱۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۰۴۸ ۷۴.۵۶ % ۸,۷۰۵ ۲.۱۹ % ۱۰,۳۷۸ ۳.۸۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۰,۶۳۶ ۳.۹۶ % ۴۹,۱۵۰ ۱۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۵۳۳ ۷۴.۳۶ % ۹,۰۲۱ ۲.۳۵ % ۱۰,۶۳۶ ۳.۹۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۰,۷۹۷ ۴.۰۳ % ۴۹,۰۷۱ ۱۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۳۳۰ ۷۴.۳۶ % ۸,۸۶۷ ۲.۳۳ % ۱۰,۷۹۷ ۴.۰۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۰,۷۹۷ ۴.۰۳ % ۴۹,۰۵۴ ۱۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۳۳۰ ۷۴.۴۲ % ۸,۶۷۰ ۲.۲۹ % ۱۰,۷۹۷ ۴.۰۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۰,۷۹۷ ۴.۰۳ % ۴۹,۰۳۷ ۱۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۳۳۰ ۷۴.۴۸ % ۸,۴۷۳ ۲.۲۶ % ۱۰,۷۹۷ ۴.۰۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۰,۷۶۸ ۴.۰۳ % ۴۹,۰۲۱ ۱۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۴۲۶ ۷۴.۷ % ۷,۷۶۲ ۲.۰۳ % ۱۰,۷۶۸ ۴.۰۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۰,۸۳۲ ۴.۰۶ % ۴۸,۸۶۷ ۱۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۴۲۶ ۷۴.۷۹ % ۷,۵۳۴ ۱.۹۴ % ۱۰,۸۳۲ ۴.۰۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۰,۷۹۵ ۴.۰۵ % ۴۸,۸۵۰ ۱۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۴۴۲ ۷۴.۸۸ % ۷,۲۵۴ ۱.۹ % ۱۰,۷۹۵ ۴.۰۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۰,۶۶۹ ۴.۰۱ % ۴۸,۸۳۱ ۱۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۴۳۸ ۷۴.۹۸ % ۷,۰۵۱ ۱.۸۷ % ۱۰,۶۶۹ ۴.۰۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۰,۹۰۱ ۴.۱ % ۴۸,۸۴۹ ۱۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۴۳۸ ۷۴.۹۷ % ۶,۸۴۴ ۱.۸۳ % ۱۰,۹۰۱ ۴.۱ %