ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/31 10,617 4.18 % 50,844 20.03 % 0 0 % 191,230 75.35 % 1,093 0.41 % 10,617 4.18 %
2 1398/02/30 10,528 4.15 % 50,755 20.02 % 0 0 % 191,160 75.42 % 1,016 0.38 % 10,528 4.15 %
3 1398/02/29 10,665 4.21 % 50,699 20 % 0 0 % 177,159 69.87 % 15,018 5.9 % 10,665 4.21 %
4 1398/02/28 10,615 4.19 % 64,284 25.38 % 0 0 % 177,502 70.08 % 888 0.33 % 10,615 4.19 %
5 1398/02/27 10,538 4.17 % 64,283 25.41 % 0 0 % 177,330 70.1 % 807 0.3 % 10,538 4.17 %
6 1398/02/26 10,538 4.17 % 64,258 25.41 % 0 0 % 177,330 70.13 % 738 0.27 % 10,538 4.17 %
7 1398/02/25 10,538 4.17 % 64,233 25.41 % 0 0 % 177,330 70.15 % 669 0.24 % 10,538 4.17 %
8 1398/02/24 10,090 4 % 64,205 25.44 % 0 0 % 177,337 70.26 % 765 0.28 % 10,090 4 %
9 1398/02/23 9,912 3.95 % 63,926 25.49 % 0 0 % 175,473 69.96 % 1,516 0.58 % 9,912 3.95 %
10 1398/02/22 9,656 3.85 % 63,956 25.49 % 0 0 % 175,818 70.08 % 1,447 0.56 % 9,656 3.85 %