صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ %۰.۰۵۴
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ (۲.۰۴)% (۳.۸۵۶)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ (۰.۳۲۱)% %۵.۲۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ (۴۵.۳۱۹)% %۲۴.۰۲۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ (۴۰.۸۷۳)% %۵۱.۵۴۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ %۱۴۳.۵۹۶ %۹۳.۸۲۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۹۷۴۵۱۹۶۸۴۱۸۲۷۴E+۳۲ %۵۴۵۷
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۸۸.۱۶)%