صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه دوره منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۸ صندوق بازارگردان اختصاصی اکسیر سودا دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورتهای مالی دوره میانی سه ماهه دوره منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۸ صندوق بازارگردان اختصاصی اکسیر سودا دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ گزارش عملکرد ۵ ماهه و ۶ روزه صندوق بازارگردان اختصاصی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۸بعد از حسابرسی دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ صورتهای مالی ۵ ماهه و شش روزه صندوق بازارگردانی اختصاصی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ گزارش عملکرد ۵ ماهه و ۶ روزه صندوق بازارگردان اختصاصی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ صورتهای مالی ۵ ماهه و شش روزه صندوق بازارگردانی اختصاصی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ صورت های مالی دوره ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ گزارش عملکرد دوره ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود