صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به 1398/01/31 دانلود
1398/01/07 1398/01/07 گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به 1397/12/29 دانلود
1397/12/26 1397/12/26 صورت های مالی دوره 2 ماهه و 25 روزه منتهی به 1397/11/30 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا دانلود
1397/12/26 1397/12/26 گزارش عملکرد دوره 2 ماهه و 25 روزه منتهی به 1397/11/30 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا دانلود
1397/12/08 1397/12/08 گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به 1397/11/30 دانلود
1397/11/06 1397/11/06 گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به 1397/09/30 دانلود