صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۴/۲۱صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۸ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۸۱۲۲۶ حذف نماد سنفت ۹۸۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۹ تاییدیه سازمان در خصوص افزایش سقف صندوق از ۵۰۰،۰۰۰ به ۵،۰۰۰،۰۰۰ واحد طی صورت جلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳صندوق اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۱۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۱۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۱۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۰۹ صندوق به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۲/۲۵صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۱۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۱۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۱۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (اصلاحی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۲۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۲۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۲۲ تغییرات اساسنامه و امیدنامه مجمع ۲۳-۱۱-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۲۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۲۴ تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۲۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۲۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۲۸ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۲۹ لیست حاضران در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۳۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ۱۰-۰۶-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
۳۲ لیست حاضران در مجمع در تاریخ ۱۰-۰۶-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۳۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۵/۱۹ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
۳۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ صندوق اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۳۵ دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۰۵/۲۷ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیرسودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
۳۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ صندوق اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۳۷ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (تغییر حسابرس) بهمراه تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۳۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۳۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (تغییر حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۴۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۴۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۴۲ صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۴۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۴۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۴