لیست NAV

نام سبد
تا تاریخ
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 زرين معدن آسيا 1398/02/31 1,090,633 1,090,097 0 0 241,662 0 123,038 17,012 18,544,732,336
2 سلف نفت خام سبك داخلي 981 1398/02/31 11,451,270 11,450,806 0 0 241,662 0 123,038 13,000 148,860,474,378
3 مشاركت دولتي9-شرايط خاص 990909 1398/02/31 3,659,925 3,657,514 0 0 241,662 0 123,038 20,000 73,150,270,186
4 بیمه ما 1398/02/31 1,359,662 1,351,523 0 0 241,662 0 123,038 9,300 12,569,162,488
5 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/02/31 4,270,025 4,267,680 0 0 241,662 0 123,038 59,312 253,124,639,388
6 زرين معدن آسيا 1398/02/30 1,090,505 1,089,971 0 0 241,662 0 123,038 17,012 18,542,582,974
7 سلف نفت خام سبك داخلي 981 1398/02/30 11,446,387 11,445,923 0 0 241,662 0 123,038 13,000 148,796,993,146
8 مشاركت دولتي9-شرايط خاص 990909 1398/02/30 3,654,972 3,652,565 0 0 241,662 0 123,038 20,000 73,051,303,151
9 بیمه ما 1398/02/30 1,350,094 1,342,029 0 0 241,662 0 123,038 9,300 12,480,872,040
10 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/02/30 4,265,748 4,263,416 0 0 241,662 0 123,038 59,312 252,871,751,311
11 زرين معدن آسيا 1398/02/29 1,092,275 1,091,727 0 0 241,662 0 123,038 17,012 18,572,459,303
12 سلف نفت خام سبك داخلي 981 1398/02/29 11,442,016 11,441,552 0 0 241,662 0 123,038 13,000 148,740,171,092
13 مشاركت دولتي9-شرايط خاص 990909 1398/02/29 3,651,672 3,649,267 0 0 241,662 0 123,038 20,000 72,985,334,470
14 بیمه ما 1398/02/29 1,380,549 1,372,391 0 0 241,662 0 123,038 9,300 12,763,236,081
15 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/02/29 4,268,960 4,266,610 0 0 241,662 0 123,038 59,312 253,061,200,946
16 زرين معدن آسيا 1398/02/28 1,092,896 1,092,343 0 0 241,662 0 123,038 17,012 18,582,942,283
17 سلف نفت خام سبك داخلي 981 1398/02/28 11,436,267 11,434,326 0 0 241,662 0 123,038 13,000 148,646,231,797
18 مشاركت دولتي9-شرايط خاص 990909 1398/02/28 3,650,002 3,647,598 0 0 241,662 0 123,038 20,000 72,951,953,466
19 بیمه ما 1398/02/28 1,366,451 1,358,344 0 0 241,662 0 123,038 9,300 12,632,602,462
20 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/02/28 4,265,104 4,262,438 0 0 241,662 0 123,038 59,312 252,813,730,008