صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/27 1,993,827 1,989,419 345- 0 468,817 0 110,472 358,345 712,898,216,345
2 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/26 1,977,667 1,973,078 336- 0 468,817 0 110,472 358,345 707,042,635,183
3 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/25 1,972,804 1,968,313 327- 0 468,817 0 110,472 358,345 705,335,148,967
4 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/24 1,972,065 1,967,574 316- 0 468,817 0 110,472 358,345 705,070,437,929
5 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/23 1,969,620 1,965,130 310- 0 468,817 0 110,472 358,345 704,194,420,669
6 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/22 1,955,385 1,950,744 301- 0 468,817 0 110,472 358,345 699,039,482,425
7 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/21 1,954,646 1,950,005 292- 0 468,817 0 110,472 358,345 698,774,691,824
8 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/20 1,958,543 1,953,905 284- 0 468,817 0 110,472 358,345 700,171,938,215
9 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/19 1,961,841 1,957,111 275- 0 468,817 0 110,472 358,345 701,320,936,968
10 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/18 1,962,919 1,957,440 257- 0 468,817 0 110,472 358,345 701,438,962,100
11 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/17 1,962,439 1,956,960 257- 0 468,817 0 110,472 358,345 701,266,986,224
12 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/16 1,961,760 1,956,273 249- 0 468,817 0 110,472 358,345 701,020,559,980
13 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/15 1,948,736 1,943,231 241- 0 468,817 0 110,472 358,345 696,347,061,949
14 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/14 1,956,216 1,950,670 232- 0 468,817 0 110,472 358,345 699,012,932,712
15 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/13 1,931,310 1,925,898 223- 0 468,817 0 110,472 358,345 690,135,977,374
16 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/12 1,931,046 1,925,613 214- 0 468,817 0 110,472 358,345 690,033,833,876
17 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/11 1,925,475 1,920,122 206- 0 468,817 0 110,472 358,345 688,065,962,361
18 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/10 1,924,594 1,919,241 0 0 468,817 0 110,472 358,345 687,750,250,648
19 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/09 1,924,104 1,918,750 188- 0 468,817 15,012 110,472 358,345 687,574,644,128
20 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/11/08 1,907,315 1,902,177 0 0 468,817 0 95,460 373,357 710,191,075,606