صندوق بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
FundNAVList

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/23 4,443,148 4,440,823 0 0 241,662 0 123,038 59,312 263,394,106,319
2 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/22 4,445,649 4,443,289 0 0 241,662 0 123,038 59,312 263,540,378,028
3 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/21 4,442,754 4,440,374 0 0 241,662 0 123,038 59,312 263,367,433,098
4 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/20 4,440,877 4,438,497 0 0 241,662 0 123,038 59,312 263,256,151,898
5 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/19 4,439,003 4,436,623 0 0 241,662 0 123,038 59,312 263,144,981,288
6 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/18 4,429,578 4,427,201 0 0 241,662 0 123,038 59,312 262,586,168,015
7 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/17 4,422,055 4,419,674 0 0 241,662 0 123,038 59,312 262,139,680,345
8 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/16 4,421,159 4,418,782 0 0 241,662 0 123,038 59,312 262,086,816,982
9 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/15 4,417,083 4,414,723 0 0 241,662 0 123,038 59,312 261,846,058,380
10 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/14 4,419,998 4,417,606 0 0 241,662 0 123,038 59,312 262,017,031,874
11 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/13 4,418,108 4,415,716 0 0 241,662 0 123,038 59,312 261,904,969,301
12 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/12 4,416,221 4,413,829 0 0 241,662 0 123,038 59,312 261,793,018,189
13 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/11 4,409,004 4,406,642 0 0 241,662 0 123,038 59,312 261,366,775,739
14 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/10 4,408,845 4,406,505 0 0 241,662 0 123,038 59,312 261,358,603,373
15 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/09 4,406,693 4,404,383 0 0 241,662 0 123,038 59,312 261,232,763,798
16 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/08 4,409,046 4,406,754 0 0 241,662 0 123,038 59,312 261,373,381,937
17 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/07 4,407,157 4,404,864 0 0 241,662 0 123,038 59,312 261,261,299,193
18 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/06 4,405,269 4,402,976 0 0 241,662 0 123,038 59,312 261,149,329,055
19 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/05 4,403,383 4,401,090 0 0 241,662 0 123,038 59,312 261,037,467,239
20 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/04/04 4,408,259 4,405,971 0 0 241,662 0 123,038 59,312 261,326,930,251