صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/05/14 1,826,467 1,818,909 0 0 1,454,570 0 134,472 1,320,098 2,401,138,376,774
2 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/05/13 1,845,550 1,837,908 0 0 1,454,570 0 134,472 1,320,098 2,426,219,107,018
3 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/05/12 1,865,513 1,858,161 0 0 1,454,570 0 134,472 1,320,098 2,452,954,890,228
4 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/05/11 1,801,380 1,794,298 0 0 1,454,570 0 134,472 1,320,098 2,368,649,179,356
5 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/05/10 1,744,006 1,736,865 0 0 1,454,570 0 134,472 1,320,098 2,292,831,903,239
6 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/05/09 1,743,771 1,736,630 0 0 1,454,570 0 134,472 1,320,098 2,292,522,291,654
7 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/05/08 1,743,537 1,736,396 0 0 1,454,570 0 134,472 1,320,098 2,292,212,711,808
8 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/05/07 1,735,568 1,728,538 0 0 1,454,570 0 134,472 1,320,098 2,281,839,937,619
9 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/05/06 1,696,117 1,689,239 0 0 1,454,570 0 134,472 1,320,098 2,229,961,129,071
10 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/05/05 1,737,626 1,730,632 0 714,751 1,454,570 0 134,472 1,320,098 2,284,604,275,694
11 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/05/04 2,674,217 2,658,953 0 0 739,819 0 134,472 605,347 1,609,589,404,448
12 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/05/03 2,601,904 2,586,807 0 0 739,819 0 134,472 605,347 1,565,915,757,509
13 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/05/02 2,601,283 2,586,186 0 8,524 739,819 0 134,472 605,347 1,565,540,019,980
14 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/05/01 2,554,033 2,538,721 0 159,583 731,295 0 134,472 596,823 1,515,167,032,740
15 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/04/31 3,140,642 3,129,228 0 0 571,712 0 134,472 437,240 1,368,223,790,323
16 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/04/30 3,170,325 3,158,932 0 0 571,712 0 134,472 437,240 1,381,211,289,357
17 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/04/29 3,084,667 3,073,111 0 0 571,712 0 134,472 437,240 1,343,687,049,313
18 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/04/28 2,986,419 2,977,332 0 0 571,712 0 134,472 437,240 1,301,808,743,644
19 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/04/27 3,016,532 3,006,953 0 0 571,712 0 134,472 437,240 1,314,759,998,999
20 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/04/26 3,015,500 3,005,920 0 0 571,712 0 134,472 437,240 1,314,308,445,556