صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/27 2,438,498 2,435,888 143 0 543,118 0 144,308 199,405 485,728,294,828
2 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/26 2,437,184 2,434,574 165 0 543,118 0 144,308 199,405 485,466,219,728
3 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/25 2,435,870 2,433,261 187 0 543,118 0 144,308 199,405 485,204,360,448
4 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/24 2,434,556 2,431,947 209 3,999 543,118 0 144,308 199,405 484,942,302,666
5 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/23 2,469,152 2,466,412 236 0 535,120 0 144,308 195,406 481,951,630,681
6 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/22 2,474,463 2,471,697 260 0 535,120 0 144,308 195,406 482,984,450,402
7 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/21 2,484,446 2,481,868 282 0 535,120 0 144,308 195,406 484,971,848,937
8 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/20 2,489,199 2,486,615 305 0 535,120 0 144,308 195,406 485,899,439,729
9 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/19 2,478,633 2,476,057 11 0 535,120 0 144,308 195,406 483,836,464,189
10 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/18 2,477,349 2,474,773 34 0 535,120 0 144,308 195,406 483,585,582,141
11 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/17 2,476,390 2,473,814 57 0 535,120 0 144,308 195,406 483,398,107,228
12 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/16 2,479,976 2,477,435 80 0 535,120 0 144,308 195,406 484,105,721,000
13 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/15 2,486,463 2,483,953 102 0 535,120 0 144,308 195,406 485,379,280,834
14 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/14 2,490,788 2,488,346 142 0 535,120 0 144,308 195,406 486,237,817,875
15 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/13 2,498,492 2,496,031 149 0 535,120 0 144,308 195,406 487,739,352,709
16 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/12 2,498,689 2,496,348 149 0 535,120 0 144,308 195,406 487,801,339,480
17 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/11 2,497,413 2,495,072 149 1,091 535,120 0 144,308 195,406 487,552,011,280
18 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/10 2,504,238 2,501,884 150 0 532,938 0 144,308 194,315 486,153,535,439
19 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/09 2,504,913 2,502,630 150 0 532,938 0 144,308 194,315 486,298,499,854
20 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1398/07/08 2,495,917 2,493,831 150 0 532,938 0 144,308 194,315 484,588,780,007