صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۹۵,۰۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۱۰۴,۹۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۱۶۰,۴۸۲,۸۶۹,۵۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۳۱,۰۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۲۴,۸۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۲۴,۸۸۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱,۳۳۱,۰۰۶ ۱,۳۲۴,۸۸۴ ۰ ۰ ۴,۱۱۲,۷۱۸ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۳,۸۹۵,۰۴۶ ۵,۱۶۰,۴۸۲,۸۶۹,۵۱۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱,۳۳۱,۰۲۰ ۱,۳۲۴,۸۹۸ ۰ ۰ ۴,۱۱۲,۷۱۸ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۳,۸۹۵,۰۴۶ ۵,۱۶۰,۵۳۸,۶۸۴,۸۷۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱,۳۳۱,۰۳۴ ۱,۳۲۴,۹۱۲ ۰ ۱۲۱,۰۹۸ ۴,۱۱۲,۷۱۸ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۳,۸۹۵,۰۴۶ ۵,۱۶۰,۵۹۱,۵۱۹,۱۸۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱,۳۳۹,۴۸۰ ۱,۳۳۳,۱۸۶ ۰ ۱۰۳,۴۲۹ ۳,۹۹۱,۶۲۰ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۳,۷۷۳,۹۴۸ ۵,۰۳۱,۳۷۶,۰۲۱,۳۲۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۳۵۷,۱۶۴ ۱,۳۵۰,۷۹۳ ۰ ۶۴,۲۵۰ ۳,۸۸۸,۱۹۱ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۳,۶۷۰,۵۱۹ ۴,۹۵۸,۱۱۱,۱۴۹,۲۰۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۳۹۱,۶۲۹ ۱,۳۸۵,۷۷۰ ۰ ۰ ۳,۸۲۳,۹۴۱ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۳,۶۰۶,۲۶۹ ۴,۹۹۷,۴۵۹,۵۹۷,۷۱۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۴۱۸,۹۰۱ ۱,۴۱۴,۲۷۶ ۰ ۰ ۳,۸۲۳,۹۴۱ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۳,۶۰۶,۲۶۹ ۵,۱۰۰,۲۵۸,۷۹۵,۷۶۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۴۱۸,۸۴۵ ۱,۴۱۴,۲۱۹ ۰ ۰ ۳,۸۲۳,۹۴۱ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۳,۶۰۶,۲۶۹ ۵,۱۰۰,۰۵۳,۳۸۶,۸۴۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۴۱۸,۷۸۸ ۱,۴۱۴,۱۶۲ ۰ ۷۹۶,۳۴۴ ۳,۸۲۳,۹۴۱ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۳,۶۰۶,۲۶۹ ۵,۰۹۹,۸۴۹,۹۵۰,۶۹۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۵۲۵,۶۴۴ ۱,۵۱۹,۷۰۷ ۰ ۲۸۸,۸۴۲ ۳,۰۲۷,۵۹۷ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۲,۸۰۹,۹۲۵ ۴,۲۷۰,۲۶۲,۴۸۶,۰۶۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۵۹۸,۷۵۳ ۱,۵۹۲,۲۸۵ ۰ ۱۲۳,۹۹۸ ۲,۷۳۸,۷۵۵ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۲,۵۲۱,۰۸۳ ۴,۰۱۴,۲۸۳,۸۲۳,۶۶۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۶۳۳,۶۶۲ ۱,۶۲۶,۹۲۶ ۰ ۲۰۲,۴۹۸ ۲,۶۱۴,۷۵۷ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۲,۳۹۷,۰۸۵ ۳,۸۹۹,۸۷۹,۴۷۵,۲۶۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۷۰۴,۳۸۵ ۱,۶۹۷,۳۹۷ ۰ ۰ ۲,۴۱۲,۲۵۹ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۲,۱۹۴,۵۸۷ ۳,۷۲۵,۰۸۶,۰۲۱,۵۹۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱,۶۶۲,۳۵۴ ۱,۶۵۵,۶۱۷ ۰ ۰ ۲,۴۱۲,۲۵۹ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۲,۱۹۴,۵۸۷ ۳,۶۳۳,۳۹۵,۹۲۷,۶۷۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱,۶۶۲,۱۴۵ ۱,۶۵۵,۵۹۲ ۰ ۰ ۲,۴۱۲,۲۵۹ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۲,۱۹۴,۵۸۷ ۳,۶۳۳,۳۴۰,۲۳۳,۵۲۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱,۶۶۲,۲۰۳ ۱,۶۵۵,۶۴۹ ۰ ۵۱,۱۵۱ ۲,۴۱۲,۲۵۹ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۲,۱۹۴,۵۸۷ ۳,۶۳۳,۴۶۶,۳۶۷,۸۹۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱,۶۸۲,۳۱۴ ۱,۶۷۵,۶۰۴ ۰ ۰ ۲,۳۶۱,۱۰۸ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۲,۱۴۳,۴۳۶ ۳,۵۹۱,۵۴۹,۰۷۷,۶۱۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱,۶۷۹,۴۸۴ ۱,۶۷۲,۷۹۸ ۰ ۳۳۲ ۲,۳۶۱,۱۰۸ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۲,۱۴۳,۴۳۶ ۳,۵۸۵,۵۳۴,۳۹۷,۶۹۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱,۶۴۵,۵۰۸ ۱,۶۳۸,۹۰۳ ۰ ۰ ۲,۳۶۰,۷۷۶ ۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۲,۱۴۳,۱۰۴ ۳,۵۱۲,۳۳۹,۱۱۸,۵۸۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱,۶۶۸,۹۱۱ ۱,۶۶۲,۳۰۰ ۰ ۰ ۲,۳۶۰,۷۷۶ ۴,۳۰۰ ۲۱۷,۶۷۲ ۲,۱۴۳,۱۰۴ ۳,۵۶۲,۴۸۱,۷۱۵,۶۹۸