صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امید نامه و کسب منافع از این محل است.همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازار گردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود.با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.انباشه شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد.اولا هزینه به کارگیری نیرو های متخصص، کردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه ی تقسیم می شودو سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد.ثانیا، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می باد.ثالثا، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می باید.