صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزودن نمادهای ثالوند و ثتران مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد وآفری مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزودن نماد ثهام مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای غچین و زرین مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر حذف کارمزد صدور و ابطال تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد ومعلم و حذف نماد اشاد ۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد فردا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۱۰/۱۳صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا "افزودن نمادهای اتکام و شفارس" تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزودن نماد فوکا و صندوق زرین کوروش تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در خصوص افزودن نماد قپیرا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ در خصوص افزودن نمادهای فایرا، قلرست، صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس و صندوق سرمایه گذاری فراز داریکر تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ در خصوص افزودن نماد شپارس و اصلاح پارامترهای نماد کاریس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ در خصوص افزایش کارمزد متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۱۵صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نماد فن آوا ، حذف نماد غاذر ، اصلاح نمادهای ولتجار و جوین تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۰۸صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نماد قشهد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۰۴صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نماد لسرما تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۰۱صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نمادهای وتوشه و بشهاب و لخزر و فپنتا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۰۳صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نماد فنوال و اصلاح پارامترهای نماد ما تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۲۷صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نمادهای غچین و جوین تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ در خصوص افزودن نمادهای "خموتور"،"ختراک" و "تایرا" تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۲۶صندوق بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نمادهای "کرازی"،"قهکمت" و "قزوین" تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ در خصوص افزودن نماد"غگرجی" تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ در خصوص افزودن نمادهای "تکنو" و "ولتجار" تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۱۲صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(درخصوص افزودن نماد) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اضافه شدن نمادهای غزر و البرز به تعهدات بازارگردانی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ اضافه شدن نمادهای غزر و البرز به تعهدات بازارگردانی صندوق طی مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۵/۱۴صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۵/۰۴صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(تغییر پارامترهای بازارگردانی) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۵/۰۴صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(تغییر پارامترهای بازارگردانی) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۵/۰۴صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(تغییر پارامترهای بازارگردانی) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۵/۰۴صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(تغییر پارامترهای بازارگردانی) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ اضافه شدن نمادهای "خبازرس" ، " بکهنوج" و " پارس" به تعهدات بازارگردانی صندوق طی مجمع مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۸۱۲۲۶ حذف نماد سنفت ۹۸۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ تاییدیه سازمان در خصوص حذف بخش متغیر کارمزد ابطال طی مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ تغییر متولی صندوق طی مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۰۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ اضافه شدن نماد;کمند; به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹۰۱۰۹صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸۱۲۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۸۱۱۲۳ حذف نماد فزرین تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تغییر آدرس صندوق طی مجمع ۹۸/۱۰/۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ تغییر در امید نامه طی مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ (تغییرات شرایط بازار گردانی نماد"اشاد۹") تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ تغییرات امیدنامه طی مجمع ۱۶-۰۷-۹۸اضافه شدن اسهام شرکت فولاد خوزستان با نماد فخوزبه نمادهای موضوع بازارگردانی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ تغییرات امیدنامه طی مجمع ۱۶-۰۷-۹۸اضافه شدن اسهام شرکت فولاد خوزستان با نماد فخوزبه نمادهای موضوع بازارگردانی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ تغییرات امیدنامه طی مجمع ۲۷-۰۵-۹۸اضافه شدن اوراق شهرداری مشهد به نمادهای موضوع بازارگردانی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ اضافه شدن نمادهای "کاریس" و "ومعلم" به تعهدات بازارگردانی صندوق طی مجمع مورخ ۹۸/۰۵/۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ اضافه شدن نمادهای "اشاد۹" و "بیمه ما"به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع ۹۷/۱۲/۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ تغییرات امیدنامه طی مجمع ۹۷/۱۲/۱۵ (اضافه شدن نماد "سنفت ۹۸۱") تغییرات امیدنامه