صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ آگهی ثبتی مجمع ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ در خصوص تغییر ماده ۱۳ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۲۹صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(درخصوص تغییر ماده ۱۳ اساسنامه) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۹۹/۰۵/۱۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ تاییدیه سازمان در خصوص اخذ تسهیلات طی مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ تغییر متولی صندوق طی مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۰۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۸۱۱۲۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تغییر آدرس صندوق طی مجمع ۹۸/۱۰/۲۵ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ تاییدیه سازمان درخصوص تغییر حسابرس صندوق طی مجمع ۹۷/۱۲/۱۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ تاییدیه سازمان درخصوص تغییر حسابرس صندوق به موسسه حسابرسی رهبین طی مجمع ۹۷/۱۲/۱۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ تغییر حسابرس صندوق طی مجمع ۹۷/۱۲/۱۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ اضافه شدن نمادهای "اشاد۹" و "بیمه ما"به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق طی مجمع ۹۷/۱۲/۱۴ تغییرات اساس نامه