صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزودن نمادهای ثالوند و ثتران مورخ 1400/03/22 ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
2 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1400/03/24 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
3 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/03/24صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اکسیر سودا ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
4 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1400/03/22 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
5 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/03/22صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اکسیر سودا ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
6 تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد وآفری مورخ 1400/03/08 ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
7 تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد وآفری مورخ 1400/03/08 ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
8 تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
9 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1400/03/08 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
10 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/03/08 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
سایز صفحه