صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/08/27 صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
12 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/08/24 در خصوص افزودن نمادهای "خموتور"،"ختراک" و "تایرا" ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
13 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/08/26 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
14 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/08/26 صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
15 تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ در خصوص افزودن نماد"غگرجی" ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
16 تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/08/20 در خصوص افزودن نمادهای "تکنو" و "ولتجار" ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
17 آگهی ثبتی مجمع 1399/07/29 در خصوص تغییر ماده 13 اساسنامه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
18 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/08/24 ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
19 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/08/24 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
20 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/08/21 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سایز صفحه