صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/08/21 صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
22 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/08/20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
23 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/08/20 صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
24 صورتجلسه مجمع مورخ 99/07/29صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(درخصوص تغییر ماده 13 اساسنامه) ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
25 تصميمات مجمع مورخ 1399/07/22 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
26 لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/07/29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
27 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/29 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
28 صورتجلسه مجمع مورخ 99/07/13صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(درخصوص افزودن نماد "دانا") ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
29 لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/07/22 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
30 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/22 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
سایز صفحه