صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/22 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
32 صورتجلسه مجمع مورخ 99/07/12صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(درخصوص افزودن نماد) ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
33 صورتجلسه مجمع مورخ 99/07/09صندوق بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزایش سقف صندوق از 5 میلیون واحدبه 20 میلیون واحد به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
34 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/07/13 ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
35 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
36 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/07/12 ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
37 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
38 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/07/09 ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
39 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/09 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
40 صورتجلسه مجمع مورخ1399/06/16 و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اضافه شدن نمادهای غزر و البرز به تعهدات بازارگردانی صندوق ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
سایز صفحه