صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
41 اضافه شدن نمادهای غزر و البرز به تعهدات بازارگردانی صندوق طی مجمع مورخ1399/06/16 ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
42 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/06/16 ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
43 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/06/16 صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
44 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/06/16 صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
45 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
46 صورتجلسه مجمع مورخ 99/05/14صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
47 صورتجلسه مجمع مورخ 99/05/04صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(تغییر پارامترهای بازارگردانی) ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
48 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/05/14 ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
49 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/05/04 ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
50 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/05/14 صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
سایز صفحه