صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
51 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/05/04 صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
52 صورتجلسه مجمع مورخ 99/04/21صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
53 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/04/21 ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
54 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/04/21 صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
55 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ13981226 حذف نماد سنفت 981 ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
56 تاییدیه سازمان در خصوص افزایش سقف صندوق از 500،000 به 5،000،000 واحد طی صورت جلسه مجمع 1399/02/15 ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
57 صورتجلسه مجمع مورخ 1399/02/15 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
58 صورتجلسه مجمع مورخ 1399/02/03صندوق اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
59 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا مورخ 1399/02/15 ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
60 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/02/15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
سایز صفحه