صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
71 آگهی دعوت به مجمع مورخ 13981226 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
72 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/12/25 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
73 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/12/25 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
74 تغییرات اساسنامه و امیدنامه مجمع 23-11-1398 ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
75 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/11/23 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
76 تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع 1398/09/18 ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
77 صورتجلسه مجمع مورخ 98/10/25 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (تغییر آدرس) ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
78 آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/11/23 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
79 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/10/25 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
80 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/10/25 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
سایز صفحه