صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۷۸,۹۰۲ ۵۶.۵۷ ۴,۱۶۵,۹۱۰ ۶۵.۵۶ ۶,۸۹۵,۷۰۳ ۶۶.۰۲ ۹,۵۳۷,۰۲۸ ۶۸.۱۸
اوراق ۶۰,۷۳۷ ۴.۴۱ ۱۴۱,۴۹۴ ۲.۲۳ ۳۲۱,۲۹۸ ۳.۰۸ ۱,۱۰۲,۹۸۲ ۷.۸۹
وجه نقد ۳۹۱,۲۸۲ ۲۸.۴۲ ۱,۱۴۴,۷۲۸ ۱۸.۰۲ ۱,۵۷۴,۹۴۱ ۱۵.۰۸ ۱,۵۴۳,۱۲۷ ۱۱.۰۳
سایر دارایی ها ۵۰,۴۹۲ ۳.۶۷ ۱۵۶,۹۰۶ ۲.۴۷ ۱۰۱,۵۸۱ ۰.۹۷ ۴۱,۳۷۱ ۰.۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۹۰,۴۳۹ ۵۰.۱۵ ۳,۵۰۴,۳۸۰ ۵۵.۱۵ ۵,۶۲۳,۶۵۸ ۵۳.۸۵ ۷,۲۲۸,۹۸۴ ۵۱.۶۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد