صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۹۵,۶۵۹ ۵۱.۸۶ ۲,۵۴۳,۱۸۹ ۶۹.۴۲ ۳,۰۴۱,۷۱۷ ۶۲.۴۵ ۳,۱۷۸,۸۵۶ ۵۲.۶۴
اوراق ۴۸,۹۰۲ ۵.۱۲ ۳۴,۰۰۳ ۰.۹۳ ۸۸,۳۰۱ ۱.۸۱ ۷,۵۹۰ ۰.۱۳
وجه نقد ۳۳۶,۲۴۳ ۳۵.۱۸ ۷۳۹,۳۱۷ ۲۰.۱۸ ۱,۰۴۱,۱۰۵ ۲۱.۳۸ ۱,۱۸۰,۶۹۳ ۱۹.۵۵
سایر دارایی ها ۴۸,۱۱۴ ۵.۰۳ ۱۴۶,۰۹۹ ۳.۹۹ ۱۱۰,۴۹۶ ۲.۲۷ ۷۸,۶۶۹ ۱.۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۶۱,۸۶۵ ۴۸.۳۲ ۲,۲۹۳,۴۷۷ ۶۲.۶۱ ۲,۶۲۸,۷۷۸ ۵۳.۹۷ ۲,۷۵۵,۹۴۰ ۴۵.۶۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد