صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳,۶۶۷,۵۷۸ ۶۹.۶۲ ۱۵,۸۷۹,۴۰۶ ۷۶.۱۲ ۱۵,۱۹۷,۵۴۷ ۷۳.۶ ۱۵,۰۵۶,۷۶۱ ۷۶.۲۳
اوراق ۲۰۵,۷۱۷ ۳.۹ ۵۵۱,۸۰۴ ۲.۶۵ ۵۸۶,۳۳۰ ۲.۸۴ ۷۸۶,۶۷۰ ۳.۹۸
وجه نقد ۵۳۲,۲۷۳ ۱۰.۱ ۵۸۵,۷۵۶ ۲.۸۱ ۶۱۱,۷۷۲ ۲.۹۶ ۴۶۶,۸۵۷ ۲.۳۶
سایر دارایی ها ۸۳,۶۶۸ ۱.۵۹ ۱۱۱,۶۳۳ ۰.۵۴ ۱۲۴,۲۴۹ ۰.۶ ۱۲۷,۵۳۳ ۰.۶۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲,۶۳۴,۸۴۷ ۵۰.۰۱ ۱۰,۹۶۴,۴۸۵ ۵۲.۵۶ ۱۰,۳۸۰,۴۸۳ ۵۰.۲۷ ۱۰,۴۶۳,۸۰۳ ۵۲.۹۸
صندوق سرمایه گذاری ۲,۷۸۳,۹۷۴ ۵۲.۸۵ ۳,۷۲۹,۳۶۶ ۱۷.۸۸ ۴,۱۲۷,۶۸۲ ۱۹.۹۹ ۳,۳۱۲,۸۴۴ ۱۶.۷۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد