صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۴,۵۹۷,۶۵۲ ۲۱.۸۴ % ۷۸۷,۰۴۳ ۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۴۵۵,۳۴۷ ۲.۱۶ % ۴,۷۷۴,۸۱۰ ۰.۱۶ % ۱۰,۴۳۶,۰۹۱ ۴۹.۵۸ % ۴,۷۴۱,۱۶۷ ۲۲.۵۲ %
۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۴,۵۹۲,۹۵۷ ۲۳.۲۵ % ۷۸۶,۶۷۰ ۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۴۶۶,۸۵۷ ۲.۳۶ % ۳,۴۴۰,۳۷۸ ۰.۶۵ % ۱۰,۴۶۳,۸۰۳ ۵۲.۹۸ % ۳,۳۱۲,۸۴۴ ۱۶.۷۷ %
۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۴,۵۸۹,۶۶۹ ۲۲.۹ % ۷۸۶,۲۹۷ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۵۶,۱۲۲ ۲.۲۷ % ۳,۸۸۰,۹۵۵ ۰.۱۷ % ۱۰,۳۳۶,۳۷۶ ۵۱.۵۵ % ۳,۸۴۷,۳۸۷ ۱۹.۱۹ %
۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۴,۵۸۹,۶۶۹ ۲۲.۸۹ % ۷۸۵,۹۲۴ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۵۶,۱۲۲ ۲.۲۸ % ۳,۸۸۰,۹۱۷ ۰.۱۷ % ۱۰,۳۳۶,۳۷۶ ۵۱.۵۶ % ۳,۸۴۷,۳۸۷ ۱۹.۱۹ %
۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۴,۵۸۹,۶۶۹ ۲۲.۸۹ % ۷۸۵,۵۵۱ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۵۶,۱۲۲ ۲.۲۸ % ۳,۸۸۰,۸۸۰ ۰.۱۷ % ۱۰,۳۳۶,۳۷۶ ۵۱.۵۶ % ۳,۸۴۷,۳۸۷ ۱۹.۱۹ %
۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۴,۶۶۱,۴۰۴ ۲۳.۳۳ % ۷۸۵,۱۷۹ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۴۷۲,۱۶۰ ۲.۳۶ % ۳,۸۸۳,۱۰۶ ۰.۱۷ % ۱۰,۱۸۲,۵۶۹ ۵۰.۹۵ % ۳,۸۴۹,۶۵۱ ۱۹.۲۶ %
۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۴,۷۲۴,۷۰۹ ۲۲.۹۸ % ۷۹۵,۲۷۲ ۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۴۹۰,۱۰۸ ۲.۳۸ % ۴,۳۲۳,۲۶۳ ۰.۱۲ % ۱۰,۲۲۵,۸۸۴ ۴۹.۷۴ % ۴,۲۹۸,۰۴۳ ۲۰.۹۱ %
۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۴,۷۲۴,۰۸۵ ۲۳.۴ % ۷۹۴,۸۹۵ ۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۵۱۲,۶۰۲ ۲.۵۴ % ۳,۹۲۳,۲۹۲ ۰.۱۳ % ۱۰,۲۲۸,۶۵۹ ۵۰.۶۸ % ۳,۸۹۷,۱۷۹ ۱۹.۳۱ %
۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۴,۷۲۵,۱۹۱ ۲۳.۴۷ % ۸۰۴,۹۷۳ ۴ % ۰ ۰ % ۴۶۹,۰۰۸ ۲.۳۳ % ۳,۸۴۵,۷۷۴ ۱.۵ % ۱۰,۲۹۳,۷۸۳ ۵۱.۱۱ % ۳,۵۴۳,۲۶۱ ۱۷.۵۹ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۴,۷۳۴,۴۳۹ ۲۳.۵۱ % ۸۰۴,۵۹۳ ۴ % ۰ ۰ % ۴۱۹,۹۱۱ ۲.۰۹ % ۳,۹۴۲,۱۰۶ ۰.۲۷ % ۱۰,۲۳۸,۵۵۶ ۵۰.۸۴ % ۳,۸۸۸,۲۱۵ ۱۹.۳۱ %