صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۳,۱۷۸,۸۵۶ ۵۲.۶۴ % ۷,۵۹۰ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۰,۶۹۳ ۱۹.۵۵ % ۱,۶۷۱,۸۵۰ ۱.۳ % ۲,۷۵۵,۹۴۰ ۴۵.۶۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۳,۱۷۸,۸۵۶ ۵۲.۶۴ % ۷,۵۸۷ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۰,۶۹۳ ۱۹.۵۵ % ۱,۶۷۱,۷۲۸ ۱.۳ % ۲,۷۵۵,۹۴۰ ۴۵.۶۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۳,۱۷۸,۸۵۶ ۵۲.۹۹ % ۷,۵۸۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۰,۶۹۰ ۱۹.۰۲ % ۱,۶۷۱,۶۰۷ ۱.۳۱ % ۲,۷۵۵,۹۴۰ ۴۵.۹۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۳,۱۷۶,۴۴۱ ۵۰.۹۳ % ۷,۵۹۹ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۹,۰۰۷ ۲۲.۴۳ % ۱,۶۵۴,۳۰۸ ۱.۲۶ % ۲,۷۸۴,۱۳۶ ۴۴.۶۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۳,۰۷۰,۹۰۳ ۴۵.۰۱ % ۲۶۳,۸۳۵ ۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۸,۱۶۹ ۲۹.۱۴ % ۱,۵۰۰,۵۲۰ ۱.۱۵ % ۲,۶۷۹,۳۱۵ ۳۹.۲۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۲,۶۸۸,۴۰۲ ۳۹.۲۸ % ۳۱۴,۹۲۴ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۰۴,۳۷۸ ۳۲.۲۱ % ۱,۶۳۶,۲۳۰ ۱.۱۴ % ۲,۳۰۹,۳۷۲ ۳۳.۷۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۹۸۳,۹۹۹ ۳۴.۹۴ % ۳۱۴,۷۶۶ ۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۹,۸۳۹ ۳۴.۶۹ % ۱,۴۱۰,۳۸۷ ۱.۳۷ % ۱,۸۱۹,۷۱۸ ۳۲.۰۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۹۸۳,۹۹۹ ۳۴.۹۴ % ۳۱۴,۶۱۴ ۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۹,۸۳۹ ۳۴.۶۹ % ۱,۴۱۰,۲۶۶ ۱.۳۷ % ۱,۸۱۹,۷۱۸ ۳۲.۰۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۹۸۳,۹۹۹ ۳۴.۹۴ % ۳۱۴,۴۶۲ ۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۹,۸۳۹ ۳۴.۶۹ % ۱,۴۱۰,۱۴۸ ۱.۳۷ % ۱,۸۱۹,۷۱۸ ۳۲.۰۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۹۸۳,۹۹۹ ۳۴.۹۵ % ۳۱۴,۳۱۱ ۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۵,۸۵۱ ۳۴.۶۳ % ۱,۴۱۲,۶۳۲ ۱.۴۱ % ۱,۸۱۹,۷۱۸ ۳۲.۰۶ %