صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ %۱.۲۵۸ %۱.۲۵۱
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ (۱.۹۳۱)% %۱.۴۹۱
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ %۳.۵۷۱ %۰.۶۲۲
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ (۱۱.۲۰۴)% (۱۱.۱۴)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ (۳۶.۲۳۲)% (۱۹.۱۰۱)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ (۵۰.۳۸۵)% (۵.۵۰۱)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ %۱۶.۵۷۹ %۶۲۷.۴۰۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۹۷۴۵۱۹۶۸۴۱۸۲۷۴E+۳۲ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%