صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ (۶.۳۱۷)% (۹.۵۴۷)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ (۲۵.۵۱۳)% (۱۲.۳۵۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ (۵۰.۱۷۳)% (۲۷.۶۷۹)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ (۲۸.۱۳۶)% %۷۷.۰۲۸
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ (۴۰.۲۹۳)% %۳۶۱.۸۴۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۳۲.۴۹۳ %۷۸۴.۱۰۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۹۷۴۵۱۹۶۸۴۱۸۲۷۴E+۳۲ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%