صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ گزارش عملکردنه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ گزارش حسابرس و صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ گزارش عملکردشش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ گزارش عملکردنه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صورتهای مالی دوره میانی شش ماهه دوره منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۸ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان۱۳۹۸ صندوق بازارگردانی اختصاصی اکسیر سودا دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان۱۳۹۸ صندوق بازارگردانی اختصاصی اکسیر سودا دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ صورتهای مالی دوره میانی شش ماهه دوره منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۸ صندوق بازارگردان اختصاصی اکسیر سودا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه دوره منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۸ صندوق بازارگردان اختصاصی اکسیر سودا دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورتهای مالی دوره میانی سه ماهه دوره منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۸ صندوق بازارگردان اختصاصی اکسیر سودا دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ گزارش عملکرد ۵ ماهه و ۶ روزه صندوق بازارگردان اختصاصی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۸بعد از حسابرسی دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ صورتهای مالی ۵ ماهه و شش روزه صندوق بازارگردانی اختصاصی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ گزارش عملکرد ۵ ماهه و ۶ روزه صندوق بازارگردان اختصاصی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ صورتهای مالی ۵ ماهه و شش روزه صندوق بازارگردانی اختصاصی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ صورت های مالی دوره ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ گزارش عملکرد دوره ۲ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق بازارگردانی اکسیر سودا برای دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود