صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۰۳صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نماد فنوال و اصلاح پارامترهای نماد ما دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۲۷صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نمادهای غچین و جوین دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۲۶صندوق بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نمادهای "کرازی"،"قهکمت" و "قزوین" دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۲۷صندوق بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ در خصوص افزودن نمادهای "خموتور"،"ختراک" و "تایرا" دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ در خصوص افزودن نماد"غگرجی" دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ در خصوص افزودن نمادهای "تکنو" و "ولتجار" دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۷ آگهی ثبتی مجمع ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ در خصوص تغییر ماده ۱۳ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۲۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۲۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۲۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۲۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۲۹صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(درخصوص تغییر ماده ۱۳ اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۲۵ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۲۶ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۲۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۱۳صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(درخصوص افزودن نماد "دانا") دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۲۹ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۳۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۱۲صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(درخصوص افزودن نماد) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۳۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۰۹صندوق بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزایش سقف صندوق از ۵ میلیون واحدبه ۲۰ میلیون واحد به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۳۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۳۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۳۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۳۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۳۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
۳۸ صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اضافه شدن نمادهای غزر و البرز به تعهدات بازارگردانی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۳۹ اضافه شدن نمادهای غزر و البرز به تعهدات بازارگردانی صندوق طی مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۴۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۴۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۴۲ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۹۹/۰۵/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۴۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۵/۱۴صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۴۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۵/۰۴صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(تغییر پارامترهای بازارگردانی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۴۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۴۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۴۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۴۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۴۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۴/۲۱صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۵۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۵۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۵۲ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۸۱۲۲۶ حذف نماد سنفت ۹۸۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۵۳ تاییدیه سازمان در خصوص افزایش سقف صندوق از ۵۰۰،۰۰۰ به ۵،۰۰۰،۰۰۰ واحد طی صورت جلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۵۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۵۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳صندوق اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۵۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۵۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۵۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۵۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۰۹ صندوق به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۶۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۲/۲۵صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۶۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۶۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۶۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (اصلاحی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۶۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۶۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۶۶ تغییرات اساسنامه و امیدنامه مجمع ۲۳-۱۱-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۶۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۶۸ تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۶۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۷۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۷۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۷۲ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۷۳ لیست حاضران در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۷۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۷۵ صورتجلسه مجمع مورخ۱۰-۰۶-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
۷۶ لیست حاضران در مجمع در تاریخ ۱۰-۰۶-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۷۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۵/۱۹ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
۷۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ صندوق اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۷۹ دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۰۵/۲۷ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیرسودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
۸۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ صندوق اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۸۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (تغییر حسابرس) بهمراه تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۸۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۸۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (تغییر حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۸۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۸۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۸۶ صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۸۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۸۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۴