صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۲ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۱۳صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(درخصوص افزودن نماد "دانا") دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۵ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۱۲صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(درخصوص افزودن نماد) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۰۹صندوق بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزایش سقف صندوق از ۵ میلیون واحدبه ۲۰ میلیون واحد به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۱۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۱۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۱۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۱۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اضافه شدن نمادهای غزر و البرز به تعهدات بازارگردانی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۱۵ اضافه شدن نمادهای غزر و البرز به تعهدات بازارگردانی صندوق طی مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۱۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۱۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۱۸ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۹۹/۰۵/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۱۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۵/۱۴صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۵/۰۴صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(تغییر پارامترهای بازارگردانی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۲۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۲۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۲۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۴/۲۱صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۲۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۲۸ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۸۱۲۲۶ حذف نماد سنفت ۹۸۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۲۹ تاییدیه سازمان در خصوص افزایش سقف صندوق از ۵۰۰،۰۰۰ به ۵،۰۰۰،۰۰۰ واحد طی صورت جلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳صندوق اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۳۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۳۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۳۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۳۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۰۹ صندوق به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۳۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۲/۲۵صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۳۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۳۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۳۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (اصلاحی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۴۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۴۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۴۲ تغییرات اساسنامه و امیدنامه مجمع ۲۳-۱۱-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۴۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۴۴ تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۴۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۴۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۴۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۴۸ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۴۹ لیست حاضران در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۵۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۵۱ صورتجلسه مجمع مورخ۱۰-۰۶-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
۵۲ لیست حاضران در مجمع در تاریخ ۱۰-۰۶-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۵۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۵/۱۹ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
۵۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ صندوق اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۵۵ دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۰۵/۲۷ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیرسودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
۵۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ صندوق اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۵۷ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (تغییر حسابرس) بهمراه تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۵۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۵۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (تغییر حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۶۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۶۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۶۲ صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۶۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۶۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۴