صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزودن نمادهای ثالوند و ثتران مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد وآفری مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد وآفری مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزودن نماد ثهام مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای غچین و زرین مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای کمند و اتکام مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۲۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۲۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۲۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۲۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای زرین و فراز دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
۲۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
۲۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
۳۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۳۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر حذف کارمزد صدور و ابطال دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۳۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۳۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۳۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۳۵ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد ومعلم و حذف نماد اشاد ۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۳۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۳۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۳۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۳۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد فردا دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۴۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۴۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۴۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۱۰/۱۳صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا "افزودن نمادهای اتکام و شفارس" دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۴۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۴۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۴۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزودن نماد فوکا و صندوق زرین کوروش دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۴۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۴۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۴۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در خصوص افزودن نماد قپیرا دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۴۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ در خصوص افزودن نمادهای فایرا، قلرست، صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس و صندوق سرمایه گذاری فراز داریک دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۵۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۵۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۵۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۵۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۵۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ در خصوص افزودن نماد شپارس و اصلاح پارامترهای نماد کاریس دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۵۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ در خصوص افزایش کارمزد متولی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۵۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۱۵صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نماد فن آوا ، حذف نماد غاذر ، اصلاح نمادهای ولتجار و جوین دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۵۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۵۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۵۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۶۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۶۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۶۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۶۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۰۸صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نماد قشهد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۶۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۰۴صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نماد لسرما دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۶۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۰۱صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نماد وتوشه و بشهاب و لخزر و فپنتا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۶۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۶۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۶۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۶۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۰۳صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نماد فنوال و اصلاح پارامترهای نماد ما دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۷۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۷۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۷۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۷۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۷۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۲۷صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نمادهای غچین و جوین دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۷۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۲۶صندوق بازارگردانی اکسیر سودا درخصوص افزودن نمادهای "کرازی"،"قهکمت" و "قزوین" دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۷۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۷۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۷۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۲۷صندوق بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۷۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۸۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ در خصوص افزودن نمادهای "خموتور"،"ختراک" و "تایرا" دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۸۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۸۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۸۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ در خصوص افزودن نماد"غگرجی" دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۸۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ در خصوص افزودن نمادهای "تکنو" و "ولتجار" دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۸۵ آگهی ثبتی مجمع ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ در خصوص تغییر ماده ۱۳ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۸۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۸۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۸۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۸۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۹۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۹۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۹۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۲۹صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(درخصوص تغییر ماده ۱۳ اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۹۳ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۹۴ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۹۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۹۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۱۳صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(درخصوص افزودن نماد "دانا") دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۹۷ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۹۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۹۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۱۲صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(درخصوص افزودن نماد) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۱۰۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۰۹صندوق بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزایش سقف صندوق از ۵ میلیون واحدبه ۲۰ میلیون واحد به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۱۰۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۱۰۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۱۰۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۱۰۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۱۰۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
۱۰۶ صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اضافه شدن نمادهای غزر و البرز به تعهدات بازارگردانی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۱۰۷ اضافه شدن نمادهای غزر و البرز به تعهدات بازارگردانی صندوق طی مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۱۰۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۱۰۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۱۱۰ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۹۹/۰۵/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۱۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۵/۱۴صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۱۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۵/۰۴صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار(تغییر پارامترهای بازارگردانی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱۱۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۱۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱۱۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱۱۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۱۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۴/۲۱صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۱۱۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۱۱۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۱۲۰ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۸۱۲۲۶ حذف نماد سنفت ۹۸۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۲۱ تاییدیه سازمان در خصوص افزایش سقف صندوق از ۵۰۰،۰۰۰ به ۵،۰۰۰،۰۰۰ واحد طی صورت جلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳صندوق اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۱۲۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۱۲۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱۲۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۱۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۱/۰۹ صندوق به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۱۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۲/۲۵صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۱۲۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۱۳۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۱۳۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (اصلاحی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۱۳۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۱۳۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۱۳۴ تغییرات اساسنامه و امیدنامه مجمع ۲۳-۱۱-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۱۳۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۱۳۶ تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۳۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۱۳۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۱۳۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۱۴۰ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۱۴۱ لیست حاضران در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۱۴۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۱۴۳ صورتجلسه مجمع مورخ۱۰-۰۶-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
۱۴۴ لیست حاضران در مجمع در تاریخ ۱۰-۰۶-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۱۴۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۵/۱۹ صندوق بازارگردانی اکسیر سودا به همراه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
۱۴۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ صندوق اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۴۷ دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۰۵/۲۷ صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیرسودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
۱۴۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ صندوق اکسیر سودا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۱۴۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (تغییر حسابرس) بهمراه تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۱۵۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۱۵۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (تغییر حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۱۵۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۱۵۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۱۵۴ صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۱۵۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۱۵۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۴