صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/09/04 1,663,616 1,661,505 0 500,191 7,829,041 0 218,727 7,610,314 12,644,572,157,692
2 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/09/03 1,734,627 1,732,415 0 183,847 7,328,850 0 218,727 7,110,123 12,317,682,027,130
3 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/09/02 1,714,073 1,711,861 0 0 7,145,003 0 218,727 6,926,276 11,856,820,700,629
4 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/09/01 1,724,549 1,722,323 24 0 7,145,003 0 218,727 6,926,276 11,929,284,443,041
5 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/30 1,704,766 1,702,670 0 0 7,145,003 0 218,727 6,926,276 11,793,164,707,936
6 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/29 1,704,745 1,702,649 0 29,783 7,145,003 0 218,727 6,926,276 11,793,018,199,462
7 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/28 1,701,066 1,698,962 0 0 7,115,220 0 218,727 6,896,493 11,716,876,233,454
8 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/27 1,651,460 1,649,468 0 31,183 7,115,220 0 218,727 6,896,493 11,375,546,804,645
9 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/26 1,606,534 1,604,662 0 775,948 7,084,037 0 218,727 6,865,310 11,016,502,924,817
10 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/25 1,712,021 1,710,068 0 83,886 6,308,089 0 218,727 6,089,362 10,413,223,067,950
11 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/24 1,641,493 1,639,526 0 0 6,224,203 0 218,727 6,005,476 9,846,136,637,334
12 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/23 1,576,555 1,574,610 0 0 6,224,203 0 218,727 6,005,476 9,456,284,509,652
13 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/22 1,576,622 1,574,678 0 0 6,224,203 0 218,727 6,005,476 9,456,689,621,919
14 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/21 1,576,689 1,574,745 0 6,999 6,224,203 0 218,727 6,005,476 9,457,094,860,884
15 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/20 1,552,044 1,550,117 0 0 6,217,204 0 218,727 5,998,477 9,298,339,508,313
16 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/19 1,541,361 1,539,437 0 671,999 6,217,204 0 218,727 5,998,477 9,234,277,218,838
17 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/18 1,656,462 1,654,231 0 77,123 5,545,205 0 218,727 5,326,478 8,811,223,195,340
18 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/17 1,733,133 1,730,862 0 0 5,468,082 0 218,727 5,249,355 9,085,907,511,143
19 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/16 1,804,165 1,801,914 0 0 5,468,082 0 218,727 5,249,355 9,458,884,121,982
20 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/15 1,804,232 1,801,981 0 707,327 5,468,082 0 218,727 5,249,355 9,459,237,818,577