صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/02 1,331,006 1,324,884 0 0 4,112,718 0 217,672 3,895,046 5,160,482,869,516
2 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/08/01 1,331,020 1,324,898 0 0 4,112,718 0 217,672 3,895,046 5,160,538,684,874
3 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/30 1,331,034 1,324,912 0 121,098 4,112,718 0 217,672 3,895,046 5,160,591,519,182
4 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/29 1,339,480 1,333,186 0 103,429 3,991,620 0 217,672 3,773,948 5,031,376,021,323
5 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/28 1,357,164 1,350,793 0 64,250 3,888,191 0 217,672 3,670,519 4,958,111,149,203
6 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/27 1,391,629 1,385,770 0 0 3,823,941 0 217,672 3,606,269 4,997,459,597,713
7 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/26 1,418,901 1,414,276 0 0 3,823,941 0 217,672 3,606,269 5,100,258,795,769
8 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/25 1,418,845 1,414,219 0 0 3,823,941 0 217,672 3,606,269 5,100,053,386,840
9 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/24 1,418,788 1,414,162 0 796,344 3,823,941 0 217,672 3,606,269 5,099,849,950,691
10 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/23 1,525,644 1,519,707 0 288,842 3,027,597 0 217,672 2,809,925 4,270,262,486,062
11 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/22 1,598,753 1,592,285 0 123,998 2,738,755 0 217,672 2,521,083 4,014,283,823,668
12 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/21 1,633,662 1,626,926 0 202,498 2,614,757 0 217,672 2,397,085 3,899,879,475,264
13 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/20 1,704,385 1,697,397 0 0 2,412,259 0 217,672 2,194,587 3,725,086,021,596
14 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/19 1,662,354 1,655,617 0 0 2,412,259 0 217,672 2,194,587 3,633,395,927,675
15 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/18 1,662,145 1,655,592 0 0 2,412,259 0 217,672 2,194,587 3,633,340,233,529
16 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/17 1,662,203 1,655,649 0 51,151 2,412,259 0 217,672 2,194,587 3,633,466,367,896
17 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/16 1,682,314 1,675,604 0 0 2,361,108 0 217,672 2,143,436 3,591,549,077,612
18 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/15 1,679,484 1,672,798 0 332 2,361,108 0 217,672 2,143,436 3,585,534,397,696
19 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/14 1,645,508 1,638,903 0 0 2,360,776 0 217,672 2,143,104 3,512,339,118,582
20 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1399/07/13 1,668,911 1,662,300 0 0 2,360,776 4,300 217,672 2,143,104 3,562,481,715,698