صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/30 1,168,333 1,166,708 1,166,708 0 0 18,275,406 0 2,362,357 15,913,049 18,565,876,061,943
2 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/29 1,167,326 1,165,756 1,165,756 0 0 18,275,406 0 2,362,357 15,913,049 18,550,736,682,601
3 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/28 1,152,856 1,151,276 1,151,276 0 0 18,275,406 0 2,362,357 15,913,049 18,320,306,026,679
4 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/27 1,152,919 1,151,339 1,151,339 0 0 18,275,406 0 2,362,357 15,913,049 18,321,315,084,553
5 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/26 1,152,908 1,151,328 1,151,328 0 0 18,275,406 27,780 2,362,357 15,913,049 18,321,138,070,780
6 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/25 1,177,059 1,175,489 1,175,489 0 83,066 18,275,406 0 2,334,577 15,940,829 18,738,275,254,312
7 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/24 1,184,936 1,183,329 1,183,329 0 23,251 18,192,340 0 2,334,577 15,857,763 18,764,949,759,840
8 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/23 1,185,594 1,184,001 1,184,001 0 0 18,169,089 0 2,334,577 15,834,512 18,748,077,270,944
9 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/22 1,190,303 1,188,715 1,188,715 0 0 18,169,089 0 2,334,577 15,834,512 18,822,725,207,318
10 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/21 1,189,698 1,188,103 1,188,103 0 0 18,169,089 0 2,334,577 15,834,512 18,813,033,076,126
11 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/20 1,189,775 1,188,180 1,188,180 0 77,165 18,169,089 0 2,334,577 15,834,512 18,814,244,450,973
12 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/19 1,192,417 1,190,814 1,190,814 0 10,515 18,091,924 0 2,334,577 15,757,347 18,764,065,802,336
13 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/18 1,208,548 1,206,875 1,206,875 0 0 18,081,409 0 2,334,577 15,746,832 19,004,457,988,263
14 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/17 1,212,811 1,211,185 1,211,185 0 0 18,081,409 0 2,334,577 15,746,832 19,072,321,327,467
15 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/16 1,212,433 1,210,776 1,210,776 0 0 18,081,409 0 2,334,577 15,746,832 19,065,891,950,498
16 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/15 1,212,578 1,210,922 1,210,922 0 0 18,081,409 0 2,334,577 15,746,832 19,068,178,423,717
17 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/14 1,212,577 1,210,921 1,210,921 0 0 18,081,409 0 2,334,577 15,746,832 19,068,173,406,043
18 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/13 1,212,577 1,210,921 1,210,921 0 22,267 18,081,409 0 2,334,577 15,746,832 19,068,168,639,727
19 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/12 1,213,215 1,211,556 1,211,556 0 0 18,059,142 0 2,334,577 15,724,565 19,051,194,488,533
20 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1400/03/11 1,204,296 1,202,702 1,202,702 0 28,025 18,059,142 0 2,334,577 15,724,565 18,911,969,238,871